ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-reflexive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reflexive, *reflexive*,

-reflexive- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In a reflexive counterattack...และตอนนั้นเอง เธอก็รุกกลับอย่างคิดไม่ถึง

-reflexive- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反身代词[fǎn shēn dài cí, ㄈㄢˇ ㄕㄣ ㄉㄞˋ ㄘˊ, 反身代词 / 反身代詞] reflexive pronoun

-reflexive- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
再起[さいき, saiki] (n,vs,adj-no) comeback; recovery; restoration; rally; reflexive (in grammar); (P)

-reflexive- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความสัมพันธ์สะท้อน[n. exp.] (khwām samph) EN: reflexive relation FR:
สะท้อน[adj.] (sathøn) EN: reflected ; reflexive FR:
สมบัติสะท้อน[n. exp.] (sombat sath) EN: reflexive property FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -reflexive-
Back to top