ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*reflexive*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reflexive, -reflexive-

*reflexive* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reflexive (adj.) ซึ่งเป็นสรรพนามที่ย้อนกลับไปหาประธาน (ทางไวยากรณ์)
reflexive (n.) คำกริยาหรือสรรพนามย้อนกลับ
English-Thai: Nontri Dictionary
reflexive(adj) ส่องกลับ,สะท้อนกลับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reflexive relationความสัมพันธ์สะท้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In a reflexive counterattack...และตอนนั้นเอง เธอก็รุกกลับอย่างคิดไม่ถึง

*reflexive* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反身代词[fǎn shēn dài cí, ㄈㄢˇ ㄕㄣ ㄉㄞˋ ㄘˊ, 反身代词 / 反身代詞] reflexive pronoun

*reflexive* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
再起[さいき, saiki] (n,vs,adj-no) comeback; recovery; restoration; rally; reflexive (in grammar); (P)
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P)

*reflexive* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความสัมพันธ์ไม่สะท้อน[n. exp.] (khwām samph) EN: irreflexive relation FR:
ความสัมพันธ์สะท้อน[n. exp.] (khwām samph) EN: reflexive relation FR:
สะท้อน[adj.] (sathøn) EN: reflected ; reflexive FR:
สมบัติสะท้อน[n. exp.] (sombat sath) EN: reflexive property FR:

*reflexive* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reflexiv {adj}reflexive
reflexiv {adv}reflexively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *reflexive*
Back to top