ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ravenous-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ravenous, *ravenous*,

-ravenous- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The real problem is their ravenous appetite.ปัญหาจริง ๆ คือความตะกละของพวกมัน
It comes now, drawn with ravenous hunger to the man what bears the black spot.มันฝากนี่มาให้ ฝังไว้เพื่อเตือนความจำ สำหรับคนติดหนี้ .. มือต้องมี "ปานดำ"
Waiting in the Everglades are hordes of county sheriffs, search parties and ravenous reptiles.ที่รออยู่ในเอเวอร์เกลดคือ ฝูงนายอำเภอ หน่วยค้นหา และ สัตว์เลื้อยคลานโหยหิว
They're ravenous feeders, and now they feed off of you.พวกมันตะกละมาก ตอนนี้มันกำลังกัดกินตัวนาย
As lovers, they are said to be ravenous beasts.ในฐานะคนรัก พวกมันจะเป็นปีศาจร้ายที่ตะกละตะกลามเป็นที่สุด
The awesome power of evolution transformed the ravenous wolf into the faithful shepherd who protects the herd and drives the wolf away.อำนาจที่น่ากลัว ของการวิวัฒนาการ เปลี่ยนหมาป่าหิว เป็นผู้เลี้ยงที่ซื่อสัตย์

-ravenous- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chái, ㄔㄞˊ, 豺] ravenous beast; wolves (collect.)

-ravenous- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
渓壑;谿壑[けいがく, keigaku] (n) (1) ravine; chasm; (2) ravenous desire; insatiable desire

-ravenous- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished FR: être affamé ; crever de faim (fam.) ; avoir très faim ; avoir l'estomac dans les talons ; avoir une faim de loup
หิวโซ[v. exp.] (hiū sō) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous FR:
ตะกละ[adj.] (takla) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ravenous-
Back to top