ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rambutan-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rambutan, *rambutan*,

-rambutan- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红毛丹[hóng máo dàn, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄠˊ ㄉㄢˋ, 红毛丹 / 紅毛丹] rambutan (Nephelium lappaceum); hairy red pellet fruit

-rambutan- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ランブータン;ランブタン[, ranbu-tan ; ranbutan] (n) rambutan (Nephelium lappaceum)

-rambutan- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนเงาะ[n. exp.] (khon ngǿ) EN: soft spines of a rambutan FR: poils de ramboutan [mpl]
เงาะ[n.] (ngǿ) EN: rambutan FR: ramboutan [m] ; litchi chevelu [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rambutan-
Back to top