ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rambutan*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rambutan, -rambutan-

*rambutan* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rambutan (n.) ต้นเงาะ
rambutan (n.) ผลเงาะ See also: ลูกเงาะ, เงาะ
English-Thai: HOPE Dictionary
rambutan(แรมบู'เทิน) n. เงาะ,ต้นเงาะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rambutanเงาะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงาะ (n.) rambutan See also: Nephelium lappaceum

*rambutan* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红毛丹[hóng máo dàn, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄠˊ ㄉㄢˋ, 红毛丹 / 紅毛丹] rambutan (Nephelium lappaceum); hairy red pellet fruit

*rambutan* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ランブータン;ランブタン[, ranbu-tan ; ranbutan] (n) rambutan (Nephelium lappaceum)

*rambutan* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนเงาะ[n. exp.] (khon ngǿ) EN: soft spines of a rambutan FR: poils de ramboutan [mpl]
เงาะ[n.] (ngǿ) EN: rambutan FR: ramboutan [m] ; litchi chevelu [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rambutan*
Back to top