ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pushing-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pushing, *pushing*,

-pushing- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you saying that America's losing the Cold War... because we're pushing these countries into the hands of the Communists?{\cHFFFFFF}Are you saying that America's losing the Cold War... {\cHFFFFFF}because we're pushing these countries into the hands of the Communists?
I said why are you pushing me, I haven't done anything to you.ผมบอกว่าทำไมคุณผลักดันผม ผมยังไม่ได้ทำอะไรให้คุณ
Before it was time to go home, he was pushing me into the car... then pulling me out.ตอนก่อนจะกลับบ้าน เขาลากฉันเข้าไปในรถ
Come on. -Push! -l'm pushing it.โอ๊ะ ชั้นปล่อยไก่อะไรไปเนี่ย \ งั้นขอตัวก่อนนะคะ
Do you know who you're pushing around? I know people here.เตือนไว้ก่อนนะ ผมรู้จักผู้ใหญ่ที่นี่
But whatever the motive or whatever's pushing him, there must surely be a reason.แต่ไม่ว่ายังงัย... . ...มันจะต้องมีสาเหตุแน่ๆ
You're always pushing me away.คุณมักจะผลักดันฉันไป
No offence, but a moron pushing the last legal drug.ทึมทะมึน งี่เง่า ขายยาเสพติด ถูกกฎหมายอยู่นี่แหละ
Why are you pushing this?ทำไมนายถึงบังคับขนาดนี้?
I tried to make them stop... but they kept pushing me down, and they wouldn't let me get back up.ผมพยายามห้ามพวกเขา แต่พวกเขาก็ผลัก และไม่ยอมให้ผมลุกขึ้น
Well, he has been pushing me to meet his father and I've putting it off.เค้าเคยบอกฉันให้พาเค้าไปพบพ่อเค้า
I should be used to you pushing me around.ผมชินกับการโดนคุณผลักอยู่แล้ว

-pushing- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāng, ㄑㄧㄤ, 戗 / 戧] contrary; pushing against; bump; knock; used as equivalent for 抢 qiang1
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, 一窝蜂 / 一窩蜂] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest

-pushing- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぶり寄り[がぶりより, gaburiyori] (n) pushing the opponent with the torso (sumo)
ごり押し;鮴押し[ごりおし, gorioshi] (n,vs) pushing though; bulldozing; doing something by force; arm twisting
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P)
はず押し;筈押し[はずおし, hazuoshi] (n) pushing up with hands under opponent's armpits (sumo); armpit push
売り付け;売付け;売付(io)[うりつけ, uritsuke] (n) selling; foisting; pushing
寄り[より, yori] (n) (1) pushing back one's opponent while locked in close quarters (sumo); (suf) (2) having a tendency towards; being close to
尻押し[しりおし, shirioshi] (n,vs) pushing from behind; backing; supporting; instigation; instigator
手押し[ておし, teoshi] (n) pushing by hand; hand gilding
押し倒し[おしたおし, oshitaoshi] (n) oshitaoshi; (frontal) push-down; (win by) knocking down opponent by pushing him with hand(s) rested on his body
押し出し(P);押出し[おしだし, oshidashi] (n) (1) pushing something out; presence; (2) appearance; (3) run walked in (baseball); (4) pushing one's opponent out by pressing one's hands up against them (sumo); (P)
押し負ける[おしまける, oshimakeru] (v1) to be outpushed; to lose a pushing competition
横車[よこぐるま, yokoguruma] (exp,n) (1) (See 横車を押す) perverseness; obstinacy; something unreasonable (like pushing a cart from the side (instead of from behind)); (n) (2) side wheel throw (judo)
突き出し;つき出し[つきだし, tsukidashi] (n) (1) protrusion; (2) (Japanese) hors d'oeuvre; snacks; (3) (sumo winning technique of) pushing out of the ring
背伸び;背延び;背のび[せのび, senobi] (n,vs) (1) standing on tiptoe and stretching one's back to make oneself taller; stretching oneself; (2) overreaching oneself; overstretching oneself; trying to do something beyond one's ability; pushing to the limit
追い落とし;追い落し;追落とし;追落し[おいおとし, oiotoshi] (n) (1) chasing down; pushing down; deposing; ousting; (2) sacrificing to create a shortage of liberties, then capturing (in the game of go)

-pushing- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบียดเสียด[adj.] (bīetsīet) EN: crowded together ; pushing against one another ; pressing against one another ; jostling FR:

-pushing- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rempelei {f}jostling; pushing and shoving

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pushing-
Back to top