ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-proposition-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น proposition, *proposition*,

-proposition- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have a proposition to make to all of you. I'm going to call for another vote.ผมมีข้อเสนอที่จะทำให้ทุกท่าน ฉันจะเรียกร้องให้มีการลงคะแนนเสียงอีก
I'm a businessman, as you know, I have a business proposition for you.ผมเป็นนักธุรกิจ ผมมีข้อเสนอดีๆ ให้คุณ
We'll see. I got a proposition for you.เดี๋ยวก็รู้ ฉันมีข้อเสนอจะให้นาย
"Blake's proposition is simple."ข้อเสนอของเบลคตรงไปตรงมา
I got a proposition for you.- ฉันมีข้อเสนอให้นาย
Come, walk with me. Randy, I have a proposition for you.มาเดินกับฉัน แรนดี้ผมมี ข้อเสนอสำหรับคุณ
You see, Rutledge called us and he offered us... a proposition that we had never dreamed was possible.ดูเอาเองว่า รูทเลดจ์ยื่นข้อเสอนให้พวกชั้น ซึ่งมันไม่คาดฝันเลยว่ะ
I'm only asking because Don Huertero has a proposition for youผมแค่ถามดู เพราะดอน ฮวยเตโร่ มีข้อเสนอมาให้คุณ
So I Had Lee Proposition You So I Could Catch You In The Act.ฉันเลยให้ลีล่อซื้อเธอ ฉันจะได้จับเธอได้คาหนังคาเขา
I don't seem to be a particularly romantic proposition at the moment.ผมไม่มองเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องโรแมนติกหรืออะไรทำนองนั้นหรอก
But I have quite a proposition for you, congressman.แต่.. ฉันมีข้อเสนอน่าทึ่งมาบอก สำหรับคุณ,ท่านสมาชิก
I have a proposition for you.ฉันมีอะไรมาเสนอให้คุณล่ะ

-proposition- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性质命题[xìng zhì mìng tí, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ ㄇㄧㄥˋ ㄊㄧˊ, 性质命题 / 性質命題] categorical proposition (logic)
直言命题[zhí yán mìng tí, ㄓˊ ㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˋ ㄊㄧˊ, 直言命题 / 直言命題] categorical proposition (logic)

-proposition- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
定理[ていり, teiri] (n) theorem; proposition
対応説[たいおうせつ, taiousetsu] (n) (See 整合説) correspondence theory (theory that a proposition is true if and only if it corresponds to the facts)
建議案[けんぎあん, kengian] (n) proposition
提説[ていせつ, teisetsu] (n) proposed theory; proposition
整合説[せいごうせつ, seigousetsu] (n) (See 対応説) coherence theory (theory that a proposition is true if it corresponds with a specified set of other propositions)

-proposition- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อ[n.] (khø) EN: clause ; article ; section ; point ; item ; provision ; detail FR: article [m] ; clause [f] ; disposition [f] ; point [m] ; proposition [f] ; mesure [f] ; paragraphe [m]
ข้อเสนอ[n.] (khøsanōe) EN: proposal ; offer ; proposition ; suggestion FR: proposition [f] ; suggestion [f]
นามานุประโยค[n.] (nāmānuprayō) EN: noun clause FR: proposition substantive [f]
ประพจน์[n.] (praphot) EN: proposal ; proposition ; announcement ; statement FR: proposition [f]
ประพจน์เชื่อม[n. exp.] (praphot che) EN: conjunction ; conjunctive proposition ; conjunctive statement FR:
ประพจน์เลือก[n. exp.] (praphot leū) EN: disjunction ; disjunctive proposition ; disjunctive statement FR:
ประพจน์มีเงื่อนไข[n. exp.] (praphot mī ) EN: conditional ; conditional proposition ; conditional statement ; implication FR: proposition conditionnelle [f]
ประพจน์เงื่อนไขสองทาง[n. exp.] (praphot nge) EN: biconditional proposition ; biconditional ; biconditional statement FR:
ประพจน์ปฐมฐาน[n. exp.] (praphot pat) EN: primitive proposition FR:
ประพจน์แย้งสลับที่[n. exp.] (praphot yaē) EN: contrapositive ; contrapositive proposition FR:
ญัตติ[n.] (yatti) EN: motion ; proposition ; amendment ; proposal ; issue ; bill ; resolution FR: proposition [f] ; motion [f]
ยื่นข้อเสนอ[v. exp.] (yeūn khøsan) EN: make a proposal FR: faire une proposition ; formuler une proposition
ยื่นญัตติ[v. exp.] (yeūn yatti) EN: FR: faire une proposition ; formuler une proposition ; faire une motion

-proposition- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wert-Angebot {n} [econ.]value proposition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -proposition-
Back to top