ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-preoccupation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น preoccupation, *preoccupation*,

-preoccupation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His ideas about the male preoccupation with size... might be of particular interest to you.ความคิดเขาเรื่องชายที่วุ่นกับขนาด อาจทำให้คุณสนใจบ้างก็ได้
She's always had a preoccupation with order that would have tried the patience of a saint, never mind the nuns at Saint Fedelma's.เธอหมกมุ่นความเป็นระเบียบ ที่แม้แต่นักบุญก็อาจเหลืออด อย่าว่าแต่แม่ชีเลย

-preoccupation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先入見[せんにゅうけん, sennyuuken] (n) preconception; prejudice; preoccupation
占取[せんしゅ, senshu] (n) preoccupation

-preoccupation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความห่วงใย[n.] (khwām huang) EN: worry ; care ; anxiety ; concern FR: souci [m] ; préoccupation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -preoccupation-
Back to top