ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*preoccupation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น preoccupation, -preoccupation-

*preoccupation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
preoccupation (n.) การเข้าครอบครองก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His ideas about the male preoccupation with size... might be of particular interest to you.ความคิดเขาเรื่องชายที่วุ่นกับขนาด อาจทำให้คุณสนใจบ้างก็ได้
I understand your preoccupation, but, Jesse, I am running a business.ฉันเข้าใจความกังวลของนาย แต่ว่า เจสซี่ ฉันเป็นคนทำธุรกิจ
She's always had a preoccupation with order that would have tried the patience of a saint, never mind the nuns at Saint Fedelma's.เธอหมกมุ่นความเป็นระเบียบ ที่แม้แต่นักบุญก็อาจเหลืออด อย่าว่าแต่แม่ชีเลย

*preoccupation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疙瘩[gē da, ㄍㄜ ㄉㄚ˙, 疙瘩] swelling or lump on skin; pimple; knot; preoccupation; problem

*preoccupation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先入見[せんにゅうけん, sennyuuken] (n) preconception; prejudice; preoccupation
先入観[せんにゅうかん, sennyuukan] (n) preconception; prejudice; preoccupation; preconceived notion; (P)
先取[せんしゅ, senshu] (n,vs) earning the first (runs); preoccupation; (P)
占取[せんしゅ, senshu] (n) preoccupation

*preoccupation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความห่วงใย[n.] (khwām huang) EN: worry ; care ; anxiety ; concern FR: souci [m] ; préoccupation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *preoccupation*
Back to top