ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pocketbook-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pocketbook, *pocketbook*,

-pocketbook- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She left her pocketbook here.เธอลืมสมุดบันทึกไว้ที่นี่

-pocketbook- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポケットブック[, pokettobukku] (n) pocketbook
巾着草[きんちゃくそう;キンチャクソウ, kinchakusou ; kinchakusou] (n) (uk) (See カルセオラリア) pocketbook plant (any plant of genus Calceolaria)
懐中物[かいちゅうもの, kaichuumono] (n) purse; handbag; pocketbook

-pocketbook- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเป๋าถือ[n. exp.] (krapao theū) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage FR: sac à main [m] ; bagages à main [mpl]
หนังสือปกอ่อน[n. exp.] (nangseū pok) EN: paperback ; pocketbook ; papercover ; softcover book FR: livre de poche [m] ; livre à couverture souple [m]

-pocketbook- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taschenbuch {n}pocket book; pocketbook

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pocketbook-
Back to top