ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-physique-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น physique, *physique*,

-physique- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Regina would be nothing without her high-status man candy technically good physique and ignorant band of loyal followers.เรจิน่า จะอยู่ไม่ได้ ถ้าขาด ชายหนุ่มหล่อเหลา รูปร่างที่แสนจะเพอร์เฟค และลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ของหล่อน
That's not a physique of a middle-aged man.นั่นไม่ใช่ณรปลักษณ์ของชายวัยกลางคน
Must just be sore from too much pop physique yesterday.คงเป็นอาการปวดเมื่อยจากเมื่อวาน
Your physique helps, I'm sure, too....รูปร่างของท่านก็มีส่วนช่วยนะ ข้ามั่นใจเหมือนกัน

-physique- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人品骨柄[じんぴんこつがら, jinpinkotsugara] (n) personal appearance and physique; a person's appearance and physique giving a feeling of respectable character
容貌魁偉[ようぼうかいい, youboukaii] (n,adj-na) (a man) having a commanding face and a powerful physique
躯幹[くかん, kukan] (n,adj-no) body; trunk; torso; physique

-physique- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุคคลธรรมดา[n.] (bukkhontham) EN: natural person FR: personne physique [f]
ฟิสิกส์[n.] (fisik) EN: physics FR: physique [f]
ฟิสิกส์อนุภาค[n. exp.] (fisik anuph) EN: particle physics FR: physique des particules [f]
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์[n. exp.] (fisik choēn) EN: mathematical physics FR: physique mathématique [f]
ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (fisik choēn) EN: experimental physics FR: physique expérimentale [f]
ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี ; ฟิสิกส์ทฤษฎี[n. exp.] (fisik choēn) EN: theoretical physics FR: physique théorique [f]
ฟิสิกส์นิวเคลียร์[n. exp.] (fisik niukh) EN: nuclear physics FR: physique nucléaire [f]
ฟิสิกส์แผนเดิม[n. exp.] (fisik phaēn) EN: classical physics FR: physique classique [f]
ฟิสิกส์ทฤษฎี ; ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี[n. exp.] (fisik thrit) EN: theoretical physics FR: physique théorique [f]
ฟิสิกส์ทั่วไป[n. exp.] (fisik thūap) EN: general physics FR: physique générale [f]
ฟิสิกส์อุณหภาพ[n. exp.] (fisik unhap) EN: thermal physics FR: physique thermique [f]
ฟิสิกส์ยุคใหม่[n. exp.] (fisik yuk m) EN: modern physics FR: physique moderne [f]
กาย[n.] (kāi) EN: body ; physical form ; physique FR: corps [m] ; physique [m]
กายบริหาร[n.] (kāibørihān) EN: exercise ; physical exercise FR: exercice physique [m]
กายภาพ[adj.] (kāiyaphāp) EN: physical ; physio- FR: physique ; physio-
กำลังกาย[n.] (kamlangkāi) EN: physical strength ; energy FR: force physique [f]
การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ[n. exp.] (kān bambat ) EN: FR: traitement physique des eaux usées [m]
การออกกำลังกาย[n. exp.] (kān økkamla) EN: exercise ; workout FR: exercice physique [m]
การทำร้ายร่างกาย[n. exp.] (kān thamrāi) EN: assault ; physical assault FR: agression [f] ; agression physique [f]
คณิตศาสตร์ฟิสิกส์[n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematical physics FR: physique mathématique [f]
เคมีเชิงฟิสิกส์[n. exp.] (khēmī choēn) EN: physical chemistry FR: chimie physique [f]
เคมีกายภาพ[n. exp.] (khēmī kāiya) EN: physical chemistry FR: chimie physique [f]
ครูฟิสิกส์[n. exp.] (khrū fisik) EN: FR: professeur de physique [m] ; prof de physique [m, f] (inf.)
คุณสมบัติทางฟิสิกส์[n. exp.] (khunnasomba) EN: physical properties FR: propriété physique [f]
คุณสมบัติทางกายภาพ[n. exp.] (khunnasomba) EN: physical properties FR: propriété physique [f]
ความผิดปกติทางร่างกาย[n. exp.] (khwām phit ) EN: FR: anomalie physique [f]
ความสามารถทางกาย[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: physical ability FR: capacité physique [f]
กิจกรรมทางกาย[n. exp.] (kitjakam th) EN: physical activity FR: activité physique [f]
ลักษณะทางกายภาพ[n. exp.] (laksana thā) EN: physical trait FR: caractéristique physique [f] ; caractéristique morphologique [f]
มานุษยวิทยากายภาพ[n. exp.] (mānutsayawi) EN: physical anthropology FR: anthropologie physique [f] ; anthropobiologie [f] ; anthropologie biologique [f]
นิวเคลียร์ฟิสิกส์[n. exp.] (niukhlīa fi) EN: nuclear physics FR: physique nucléaire [f]
นิวตรอนฟิสิกส์[n. exp.] (niutrǿn fis) EN: neutronics FR: physique neutronique [f]
ปัจจัยทางกายภาพ[n. exp.] (patjai thān) EN: FR: facteur physique [m]
ภาควิชาฟิสิกส์[n. exp.] (phākwichā f) EN: department of physics FR: département de physique [m]
พล[n.] (phala) EN: force ; strength ; physical strength ; power FR: force [f] ; force physique [f] ; puissance [f]
พลศึกษา = พละศึกษา[n.] (phalaseuksā) EN: physical education FR: éducation physique [m]
พัฒนาการทางร่างกาย[n. exp.] (phatthanākā) EN: physical development FR: développement physique [m]
ภูมิศาสตร์กายภาพ[n. exp.] (phūmisāt kh) EN: physical geography ; geophysics FR: géographie physique [f] ; géophysique [f]
รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์[n. prop.] (Rāngwan Nōb) EN: FR: prix Nobel de physique [m]
เรือนร่าง[n.] (reūoenrāng) EN: body ; figure ; physique FR: corps [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -physique-
Back to top