ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*physique*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น physique, -physique-

*physique* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
physique (n.) เรือนร่าง See also: รูปร่าง, ร่างกาย Syn. structure, physical nature, bodily character
English-Thai: HOPE Dictionary
physique(ฟิซิค') n. ร่างกาย,รูปร่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
physique(n) รูปร่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And with that personality, that profile, that physique, why, he's a natural born actor, eh, Giddy?บุคลิกภาพโปรไฟล์ที่ร่างกาย นั้น ทำไมเขาเป็นนักแสดงที่เกิดจาก ธรรมชาติ, เอ๊ะ, หวิว?
Prince Ali, Handsome is he, Ali Ababwa That physique, how can I speak Weak at the kneeเจ้าชายอาลี ความหล่อของเขา อาลี อะบาวา รูปร่างนั่น พูดได้ว่าไม่เคยคุกเข่ายอมใครเลย
Regina would be nothing without her high-status man candy technically good physique and ignorant band of loyal followers.เรจิน่า จะอยู่ไม่ได้ ถ้าขาด ชายหนุ่มหล่อเหลา รูปร่างที่แสนจะเพอร์เฟค และลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ของหล่อน
That's not a physique of a middle-aged man.นั่นไม่ใช่ณรปลักษณ์ของชายวัยกลางคน
The same account where I received an email from physique25 telling me about today's sale.บัญชีเดียวกับที่ผมได้รับอีเมล จาก physique25 ที่บอกผมว่าวันนี้มีลดราคา
Because of our physique, we're all meat-lovers.ฉันคิดว่าเธอจะไปดูตัววันนี้
Must just be sore from too much pop physique yesterday.คงเป็นอาการปวดเมื่อยจากเมื่อวาน
Your physique helps, I'm sure, too....รูปร่างของท่านก็มีส่วนช่วยนะ ข้ามั่นใจเหมือนกัน
If you retell the story, do me a favor and, uh, give me a better physique.ถ้านายจะเล่าเรื่องนี้อีก เล่าให้ฉัน น่ายกย่อง และให้ฉันรูปร่างดีกว่านี้นะ
Daniel will take off his robe, and you will regard his physique.แดเนียลจะถอดเสื้อคลุม แล้วคุณจะต้องจ้องมองร่างกายของเขา
Yeah, he's in the shower soaping up his incredibly chiseled physique.เพื่อไปเยี่ยมเยียนแฟนเก่าขี้แพ้นั่น เขาทั้งเหงา ทั้งกังวล ไม่รู้ว่าตัวเองควรทำยังไง
I have seen stalks of corn with better physiques.ฉันได้เห็นต้นข้าวโพดกับร่างกาย ดีกว่า

*physique* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体态[tǐ tài, ㄊㄧˇ ㄊㄞˋ, 体态 / 體態] figure; physique; posture
筋骨[jīn gǔ, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ, 筋骨] physique; strength; muscles and bones
体魄[tǐ pò, ㄊㄧˇ ㄆㄛˋ, 体魄 / 體魄] physique; build
戳个儿[chuō gè r, ㄔㄨㄛ ㄍㄜˋ ㄖ˙, 戳个儿 / 戳個兒] physique
体质[tǐ zhì, ㄊㄧˇ ㄓˋ, 体质 / 體質] physique

*physique* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人品骨柄[じんぴんこつがら, jinpinkotsugara] (n) personal appearance and physique; a person's appearance and physique giving a feeling of respectable character
仙骨;薦骨[せんこつ, senkotsu] (n,adj-no) (1) sacrum; sacral bone; (2) (仙骨 only) hermitry; appearance of an hermit; unworldliness; unusual physique; outstanding appearance
体躯[たいく, taiku] (n) the body; stature; physique; constitution
作り[つくり, tsukuri] (n) (1) making; producing; manufacturing; building; construction; make; structure; (2) appearance (i.e. attire, make-up); (3) build (i.e. physique); (4) (See 御作り) sashimi; (n-pref) (5) forced (smile, etc.); (P)
容貌魁偉[ようぼうかいい, youboukaii] (n,adj-na) (a man) having a commanding face and a powerful physique
恰幅;格幅[かっぷく, kappuku] (n) physique; bodily build
躯幹[くかん, kukan] (n,adj-no) body; trunk; torso; physique
造り[つくり, tsukuri] (n) make-up; structure; physique; (P)
骨柄[こつがら, kotsugara] (n) build; physique; appearance
骨格(P);骨骼[こっかく, kokkaku] (n,adj-no) (1) skeleton; skeletal structure; build; frame; physique; (2) framework; (P)
骨相[こっそう, kossou] (n) physique; phrenology
骨組み;骨組[ほねぐみ, honegumi] (n) (1) skeletal frame; skeleton; build; physique; (2) framework; frame; structure; (3) outline

*physique* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิปรัชญา[n.] (aphipratyā ) EN: metaphysics FR: métaphysique [f]
บุคคลธรรมดา[n.] (bukkhontham) EN: natural person FR: personne physique [f]
ชีวฟิสิกส์[n.] (chīwāfisik) EN: biophysics FR: biophysique [f]
ดาราฟิสิกส์[n.] (dārāfisik) EN: astrophysics FR: astrophysique [f]
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์[n.] (dārāsātfisi) EN: astrophysics FR: astrophysique [f]
ฟิสิกส์[n.] (fisik) EN: physics FR: physique [f]
ฟิสิกส์อนุภาค[n. exp.] (fisik anuph) EN: particle physics FR: physique des particules [f]
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์[n. exp.] (fisik choēn) EN: mathematical physics FR: physique mathématique [f]
ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (fisik choēn) EN: experimental physics FR: physique expérimentale [f]
ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี ; ฟิสิกส์ทฤษฎี[n. exp.] (fisik choēn) EN: theoretical physics FR: physique théorique [f]
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์[n. exp.] (fisik dārās) EN: astrophysics FR: astrophysique [f]
ฟิสิกส์นิวเคลียร์[n. exp.] (fisik niukh) EN: nuclear physics FR: physique nucléaire [f]
ฟิสิกส์แผนเดิม[n. exp.] (fisik phaēn) EN: classical physics FR: physique classique [f]
ฟิสิกส์ทฤษฎี ; ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี[n. exp.] (fisik thrit) EN: theoretical physics FR: physique théorique [f]
ฟิสิกส์ทั่วไป[n. exp.] (fisik thūap) EN: general physics FR: physique générale [f]
ฟิสิกส์อุณหภาพ[n. exp.] (fisik unhap) EN: thermal physics FR: physique thermique [f]
ฟิสิกส์ยุคใหม่[n. exp.] (fisik yuk m) EN: modern physics FR: physique moderne [f]
เจอหน้ากัน[v. exp.] (joē nā kan) EN: FR: se rencontrer physiquement ; se voir
กาย[n.] (kāi) EN: body ; physical form ; physique FR: corps [m] ; physique [m]
กายบริหาร[n.] (kāibørihān) EN: exercise ; physical exercise FR: exercice physique [m]
กายภาพ[adj.] (kāiyaphāp) EN: physical ; physio- FR: physique ; physio-
กำลังกาย[n.] (kamlangkāi) EN: physical strength ; energy FR: force physique [f]
การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ[n. exp.] (kān bambat ) EN: FR: traitement physique des eaux usées [m]
การออกกำลังกาย[n. exp.] (kān økkamla) EN: exercise ; workout FR: exercice physique [m]
การทำร้ายร่างกาย[n. exp.] (kān thamrāi) EN: assault ; physical assault FR: agression [f] ; agression physique [f]
คณิตศาสตร์ฟิสิกส์[n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematical physics FR: physique mathématique [f]
เคมีเชิงฟิสิกส์[n. exp.] (khēmī choēn) EN: physical chemistry FR: chimie physique [f]
เคมีกายภาพ[n. exp.] (khēmī kāiya) EN: physical chemistry FR: chimie physique [f]
ข้อมูลทางด้านกายภาพ[n. exp.] (khømūn thān) EN: physical data FR: données physiques [fpl]
ครูฟิสิกส์[n. exp.] (khrū fisik) EN: FR: professeur de physique [m] ; prof de physique [m, f] (inf.)
คุณสมบัติทางฟิสิกส์[n. exp.] (khunnasomba) EN: physical properties FR: propriété physique [f]
คุณสมบัติทางกายภาพ[n. exp.] (khunnasomba) EN: physical properties FR: propriété physique [f]
ความผิดปกติทางร่างกาย[n. exp.] (khwām phit ) EN: FR: anomalie physique [f]
ความสามารถทางกาย[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: physical ability FR: capacité physique [f]
กิจกรรมออกกำลังกาย[n. exp.] (kitjakam øk) EN: FR: exercices physiques [mpl]
กิจกรรมทางกาย[n. exp.] (kitjakam th) EN: physical activity FR: activité physique [f]
ลักษณะทางกายภาพ[n. exp.] (laksana thā) EN: physical trait FR: caractéristique physique [f] ; caractéristique morphologique [f]
มานุษยวิทยากายภาพ[n. exp.] (mānutsayawi) EN: physical anthropology FR: anthropologie physique [f] ; anthropobiologie [f] ; anthropologie biologique [f]
นิวเคลียร์ฟิสิกส์[n. exp.] (niukhlīa fi) EN: nuclear physics FR: physique nucléaire [f]
นิวตรอนฟิสิกส์[n. exp.] (niutrǿn fis) EN: neutronics FR: physique neutronique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *physique*
Back to top