ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-perceive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น perceive, *perceive*,

-perceive- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could never perceive anything extraordinary in them.ฉันก็ไม่เคยแลเห็นความวิเศษของมันเลย
People perceive you as somewhat-ทุกคนคิดว่าเธอน่ะ... ยังไงดีนะ
Well, you got to realise that a nervous system will radically enhance the way you feel and perceive the world around you.คุณต้องรู้ไว้ด้วยว่าระบบประสาทจะ... ขยายวิธีที่คุณ... รู้สึกและการมองโลก รอบตัวคุณอย่างสิ้นเชิง
She's just shy. If he cannot perceive her regard, he is a fool.หล่อนอายน่ะ ถ้าเขาไม่รู้ว่าหล่อนชอบละก็ เขาก็เป็นคนโง่
It's very common in these situations to perceive a connection that isn't there.คุณก็รู้นี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง
You will not perceive her even if she stands before you.ต่อให้นางมายืนต่อหน้าเจ้า เจ้าก็มิอาจสำเหนียกได้
Can perceive my true visage.ถึงจะสามารถมองเห็นผมได้
Your eyes will wanna dominate how you perceive the world, but you can't fully trust them, not yet.นั่งลงสิ คุณตาบอดตอนคุณ ห้าชวบใช่มั้ย?
Can perceive my true visage.จึงจะสามารถเห็นใบหน้าที่แท้จริงข้าได้
The organism can project another version of itself, what we perceive as the shadow, without ever really leaving the cosmonaut's body.สิ่งมีชีวิตสามารถแสดงตน ได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง แทนตัวของมันเอง คือสิ่งที่เรา เข้าใจว่าคือเงา
The human eye can only perceive color between wavelengths of 400 and 750 nanometers.ดวงตาของมนุษย์สามารถรับรู้ได้แค่คลื่นแสง ที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 400 ถึง 750 นาโนเมตร เท่านั้น
He does this thing where he pretends he's in an alternate dimension that occupies the same physical space we're in, but he can't perceive us.ทำเสมือนอยู่อีกมิตินึง ที่มีห้วงอากาศและกาลเวลา เดียวกับเรา แต่เขามองไม่เห็นเรา

-perceive- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大悟徹底[たいごてってい, taigotettei] (n,vs) attain divine enlightenment; perceive absolute truth; experience spiritual awakening

-perceive- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive FR: connaître
ได้รับการมองว่า[v. exp.] (dāi rap kān) EN: perceive FR:
ล่วงรู้ [v.] (lūangrū) EN: perceive ; foresee ; sense ; detect ; know in advance FR: connaître à l'avance ; savoir d'avance ; prévoir
มองเห็น[v. exp.] (møng hen) EN: see ; catch sight of ; sight ; be in sight ; behold ; notice ; perceive ; witness FR: voir ; percevoir ; apercevoir ; discerner ; observer
รู้ดี[v. exp.] (rū dī) EN: know well ; know clearly ; perceive clearly ; be aware of ; understand FR: connaître bien ; savoir parfaitement
รู้สึกนึกคิด[v. exp.] (rūseuk neuk) EN: perceive ; sense ; think ; feel FR:
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
สัมผัส[v.] (samphat) EN: touch ; feel ; contact ; perceive ; experience FR: toucher ; palper ; sentir ; entrer en contact
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor ; pick up on FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
สังเกตออก[v.] (sangkēt øk) EN: see ; make out ; perceive ; find out FR: percevoir
ยิน[v.] (yin) EN: become aware of ; perceive by the ear FR: entendre ; percevoir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -perceive-
Back to top