ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pacifier-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pacifier, *pacifier*,

-pacifier- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวนมเทียม[n. exp.] (hūanom thīe) EN: pacifier FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pacifier-
Back to top