ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-overture-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น overture, *overture*,

-overture- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was an overture toward collaboration, since we both want the same thing.นั่นแค่ คอแลกชั่นหนึ่ง ตั้งแต่เราทั้งคู่ต้องการสิ่งเดียวกัน
She was nowhere to be found when the overture began.เธออยู่ในที่ที่ไม่สามรถหาเจอในตอนที่การเปิดฉากเริ่มขึ้น

-overture- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーチュア[, o-ba-chua] (n) overture
オーバチュア[, o-bachua] (n) overture
前奏[ぜんそう, zensou] (n) prelude; overture
前奏曲[ぜんそうきょく, zensoukyoku] (n) prelude; overture
申し込む(P);申込む[もうしこむ, moushikomu] (v5m,vt) to apply for; to make an application; to propose (marriage); to offer (mediation); to make an overture (of peace); to challenge; to lodge (objections); to request (an interview); to subscribe for; to book; to reserve; (P)

-overture- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลียบเคียง[v.] (līepkhīeng) EN: approach ; make an overture ; be circumspect FR:
เปิดฉาก[v.] (poētchāk) EN: begin ; start ; raise the curtain ; begin the performance ; play an overture FR: frapper les trois coups

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -overture-
Back to top