ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-omen-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น omen, *omen*,

-omen- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The crew thought it was a spirit bringing some omen of ill-fate.พวกลูกเรือเชื่อว่าเป็นของวิญญาณ เป็นลางหายนะมาสู่พวกเขา
Lift yourself up Drunkards Four the omen was foretold and now we have a fear more grave today I saw the day become like night...Lift yourself up Drunkards Four... ...the omen was foretold... ...and now we have a fear more grave...
It's considered a bad omen to give it to the sick.คงเป็นลางร้าย ถ้าเอามาให้คนป่วย
And asks no omen but his country's cause."อย่างไม่มีข้ออ้างใดใด.. เพื่อปกป้องแผ่นดินของอันเป็นที่รัก"
Black camel's considered a bad omen here.- อูฐตัวดำในที่นี่ หมายถึงคนชั่วร้าย
Horse omen mound. To exceed to patronize.เธ„เธฒเธ–เธฒเธ™เนˆเธฒเธซเธงเธฒเธ”เธเธฅเธฑเธงเธชเธธเธ”เน€เธ—เนˆเธซเนŒ
Horse omen mound terrible magic handsome. Hereto to end.เธ—เธธเธเธ„เธ™เธ”เธนเธ—เนˆเธฒเธ—เธฒเธ‡เธชเธ™เธธเธเธเธฑเธ™เธ™เธฐเธ„เธฃเธฑเธš
Is horse omen mound Mister.เนƒเธŠเนˆ เธœเธกเน€เธญเธ‡เธกเธฒเน‚เธˆเธเธน
To. Is horse omen mound Mister.เธ„เธทเธญเธงเนˆเธฒ เธ—เธตเนˆเธšเน‰เธฒเธ™เธ‰เธฑเธ™เน„เธกเนˆเธกเธตเธ‚เธญเธ‡เธเธดเธ™เน€เธฅเธขเธ„เนˆเธฐ
That. Omen mound Mister.เน‚เธซ เธ”เธนเน€เธ”เน‡เธเธ™เน‰เธญเธขเธ™เธตเนˆเธชเธด
In fact. I do not worry omen mound.เนƒเธ™เธชเธ–เธฒเธ“เธเธฒเธฃเนŒเธ“เนเธšเธšเธ™เธตเน‰เน€เธ™เธตเน‰เธข เธ„เธ‡เธˆเธฐเนƒเธŠเน‰เธŠเธตเธงเธดเธ•เธ˜เธฃเธฃเธกเธ”เธฒเน„เธ”เน‰เธขเธฒเธเธ™เธฐเธ
My is not because of afraid omen mound be snatched away that's why like this?เธ„เธธเธ“เน„เธกเนˆเธกเธตเธ„เธฃเธญเธšเธ„เธฃเธฑเธง

-omen- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けちのつき始め[けちのつきはじめ, kechinotsukihajime] (exp) (See けちをつける) the first sign of bad luck; the first bad omen
ジンクス[, jinkusu] (n) jinx; omen (can be a good omen); (P)
奇瑞[きずい, kizui] (n) auspicious (good) omen
慶兆[けいちょう, keichou] (n) sign of happiness; good omen
[みず;ずい, mizu ; zui] (n,n-pref) (1) (みず only) (arch) youth; freshness; purity; luster (lustre); beauty; (n) (2) good omen
[げん;けん, gen ; ken] (n) (1) effect; efficacy; (2) omen

-omen- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โชคลาง[n.] (chōklāng) EN: omen ; fortune ; luck ; prophetic sign FR:
เกิดอาเพศ[v. exp.] (koēt āphēt) EN: bode ill ; be a portent ; be a bad omen FR:
ลาง[n.] (lāng) EN: omen ; portent ; augury ; presage ; sign FR: présage [m] ; augure [m] ; signe [m]
ลางบอกเหตุ[n. exp.] (lāng bøk hē) EN: omen FR:
ลางดี[n. exp.] (lāng dī) EN: auspicious omen FR: bon présage [m] ; bon augure [m]
ลางไม่ดี[n. exp.] (lāng mai dī) EN: evil omen ; ill omen FR: mauvais présage [m] ; mauvais augure [m]
ลางอุบาทว์[n. exp.] (lāng ubāt) EN: ill omen FR: mauvais présage [m] ; mauvais augure [m]
นิมิต = นิมิตต์[n.] (nimit) EN: sign ; omen ; indication ; mental image ; mental reflex FR:
สัญญาณเตือนล่วงหน้า[n. exp.] (sanyān teūo) EN: omen FR: signe de présage [m]
ศุภนิมิต[n.] (supphanimit) EN: good omen ; good augury ; propitious sign FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -omen-
Back to top