ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-nozzle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nozzle, *nozzle*,

-nozzle- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Either way, I wouldn't touch the nozzle of that hose.ยังไงฉันก็จะไม่จับหัวฉีดสายยางนั่น
Who's the nozzle talking to Riley?ไอ้จมูกวัวที่กำลังคุยกับไรลี่ย์ เป็นใคร?

-nozzle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวฉีด[n. exp.] (hūa chīt) EN: nozzle FR:
ความดันวิกฤติในหัวฉีด[n. exp.] (khwām dan w) EN: critical pressure in nozzle FR:
นมหนู[n.] (nomnū) EN: nozzle FR:
พวย[n.] (phūay) EN: spout ; nozzle FR: bec verseur [m]

-nozzle- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brennerdüse {f}burner nozzle
Nachleitapparat {m}discharge nozzle
Einspritzdüse {f}injection nozzle
Lavaldüse {f}laval nozzle
Sprinklerdüse {f}sprinkler nozzle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -nozzle-
Back to top