ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-movable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น movable, *movable*,

-movable- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And unlike a surgeon, a mortician would want to reattach a limb at a movable joint like a knee or an elbow?และไม่เหมือนกับการผ่าตัด สัปเหร่อจะเชื่อมต่ออวัยวะ ตรงข้อต่อที่ขยับได้ อย่างหัวเขาหรือข้อศอกใช่ไหม

-movable- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǔn, ㄎㄨㄣˇ, 梱] movable door sill
活字[huó zì, ㄏㄨㄛˊ ㄗˋ, 活字] movable type
活字印刷[huó zì yìn shuā, ㄏㄨㄛˊ ㄗˋ ˋ ㄕㄨㄚ, 活字印刷] printing with movable type
楼橹[lóu lǔ, ㄌㄡˊ ㄌㄨˇ, 楼橹 / 樓櫓] watch tower; movable battlefield turret

-movable- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランスポゾン[, toransupozon] (n) transposon (transposable or movable genetic element)

-movable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุษบก[n.] (butsabok) EN: canopy ; throne [with four posts supporting a roof or a spire] ; movable throne ; portable throne with a roof ; spired pavilion FR: baldaquin [m] ; trône couronné d'un dais pointu [m] ; dais [m]
เกยลา[n.] (koēilā) EN: movable mounting platform for royalty FR:
สังหาริมะ[n.] (sanghārima ) EN: movable property ; movable properties [pl] ; personal property ; effects FR:
สังหาริมทรัพย์[n.] (sanghārimas) EN: movable property ; movable properties [pl] ; personal property ; effects FR:

-movable- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beweglich {adj} | allseitig beweglichmovable | multi-directional movable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -movable-
Back to top