ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mongoloid-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mongoloid, *mongoloid*,

-mongoloid- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hate that mongoloid voice.ฉันเกลียดที่เสียงมองโกล
I read your psych records... about how your daddy raped his mongoloid sister, and then nine months later, little Teddy pops out.ฉันอ่านประวัติโรคจิตของแก... เกี่ยวกับ พ่อนายข่มขืนน้องสาวชาวมองโกลของเขายังไง แล้ว เก้าเดือนต่อมา เท๊ดดี้น้อยก็โผล่ขึ้นมา
And put it in a jar on the shelf, and, uh, soon after, came the Mongoloid and, of course, I couldn't work after that.ใส่เก็บไว้ในโหลขึ้นเก็บบนหิ้ง และจากนั้นไม่นานก็ได้ไอ้ลูกปัญญาอ่อนนั่นออกมา และแน่นอนว่าจากนั้น ฉันไม่อาจทำงานได้อีก

-mongoloid- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
モンゴリアン[, mongorian] (n) (1) Mongolian (person); (2) (See モンゴロイド) Mongoloid

-mongoloid- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มองโกลอยด์[n.] (møngkōløi) EN: mongoloid FR: mongoloïde [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mongoloid-
Back to top