ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mongoloid*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mongoloid, -mongoloid-

*mongoloid* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Mongoloid (adj.) เกี่ยวกับคนมองโกล
English-Thai: HOPE Dictionary
mongoloid(มอง'กะลอยดฺ,มอน'กะลอยดฺ) adj. คล้ายมองโกล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mongoloid Featuresหน้าตาคล้ายชาวมองโกล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาวมองโกลอยด์ (n.) Mongoloid
มองโกลอยด์ (n.) Mongoloid Syn. ชาวมองโกลอยด์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hate that mongoloid voice.ฉันเกลียดที่เสียงมองโกล
I didn't call you a mongoloid. I called you a retard.ผมไม่ได้โทรหาคุณมองโกล ผมเรียกคุณชะลอ
I read your psych records... about how your daddy raped his mongoloid sister, and then nine months later, little Teddy pops out.ฉันอ่านประวัติโรคจิตของแก... เกี่ยวกับ พ่อนายข่มขืนน้องสาวชาวมองโกลของเขายังไง แล้ว เก้าเดือนต่อมา เท๊ดดี้น้อยก็โผล่ขึ้นมา
Preliminary histological analysis shows that the victims were of both sexes, encompassing Mongoloid, Negroid and Caucasoid features and ranging in age from the late teens to the early 70s.การวิเคราะห์เบื้องต้นทาง ประวัติศาสตร์พบว่า เหยื่อมีทั้งสองเพศ ประกอบด้วยเชื้่อสายผิวเหลือง ผิวดำ และผิวขาว
Mongo. That's short for "mongoloid. ' 'มองโก ย่อมาจากมองโกลอยด์
And put it in a jar on the shelf, and, uh, soon after, came the Mongoloid and, of course, I couldn't work after that.ใส่เก็บไว้ในโหลขึ้นเก็บบนหิ้ง และจากนั้นไม่นานก็ได้ไอ้ลูกปัญญาอ่อนนั่นออกมา และแน่นอนว่าจากนั้น ฉันไม่อาจทำงานได้อีก
Hey, mongoloid, fix your fucking gun, or your little gay dog's little gay head's gonna fucking explode.เฮ้ย ไอ้หน้ามองโกล ซ่อมปืนแกซะ ไม่งั้นหมาหัวเกย์นี่ ได้หัวระเบิดแน่
Even the mongoloids are thriving since being taken out of their restraints and put to meaningful work in the kitchens.แม้แต่คนปัญญาอ่อนก็มีพัฒนาการ ตั้งแต่เลิกถูกจองจำ และให้เขาทำงานที่มีความหมายในห้องครัว
"Tulip" is much better than "mongoloid.""ทิวลิป" จะดีกว่า "มองโกล".
Mongoloid.มองโกลอย**มนุษย์ในยุคโบราณ**
That's a really good sign. That means the baby's not a Mongoloid.- จริงเหรอ? นั่นเป็นสัญญาณที่ดี แปลว่าเด็กไม่ใช่ผิวเหลือง

*mongoloid* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
モンゴリアン[, mongorian] (n) (1) Mongolian (person); (2) (See モンゴロイド) Mongoloid

*mongoloid* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มองโกลอยด์[n.] (møngkōløi) EN: mongoloid FR: mongoloïde [m]

*mongoloid* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mongolide {m,f}; MongoliderMongoloid
mongoloid {adj} [med.]mongoloid
mongolid {adj}Mongoloid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mongoloid*
Back to top