ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-menagerie-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น menagerie, *menagerie*,

-menagerie- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're just mopping up the last of your menagerie now.เราก็แค่เตรียมพร้อมจับพวก ละครสัตว์ทั้งหมดของนายแล้ว
I was memorized by this little menagerie squeezed between two panes of glass.ผมได้รับการจดจำจาก สัตว์เล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ บีบระหว่างสองบาน หน้าต่างของแก้ว
♪ Supernatural 7x14 ♪ Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie Original Air Date on February 10, 2012Supernatural 7x14 Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie Original Air Date on February 10, 2012

-menagerie- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สวนสัตว์[n.] (sūan sat) EN: zoo FR: jardin zoologique [m] ; zoo [m] ; ménagerie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -menagerie-
Back to top