ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-manicure-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น manicure, *manicure*,

-manicure- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One for a manicure in Newport Beach and the other at a gas station in Utah, like, two minutes later.รายการแรกจ่ายค่าทำเล็บ ที่ชายหาดนิวพอร์ต และอีกรายการ เกิดที่ปั้มน้ำมันในรัฐยูท่าห์ อีก 2 นาทีให้หลัง
A colleague of mine did her graduate thesis on the fungus that grows on improperly sterilized manicure implements.เพื่อนร่วมงานของฉันทำวิทยานิพนธ์ เรื่องเชื้อราที่เติบโตในอุปกรณ์ทำแล็บ ที่ฆ่าเชื้อไม่ถูกต้อง
Not even a manicure can mask those peasant hands.เพราะว่า ต่อให้ทำเล็บมาดีแค่ไหน ก็ทำให้มือน่าเกลียดของเธอดูดีขึ้นไม่ได้หรอก
My friend said she got the best manicure of her life here from you and that it lasted forever.เพื่อนบอกว่า คุณแต่งเล็บได้สวยที่สุด เท่าที่เธอเคยทำมา
Yeah, she's going from mud wrap to murder rap, exfoliation to interrogation, manicure to manacles, shiatsu to...ใช่ เธอเปลี่ยนจากการพอกโคลน มาเป็นฆ่าคน ขัดผิวเป็นสอบปากคำ การทำเล็บเป็นการสังหาร
I should probably go get a manicure so that my hands look perfect.ฉันไปทำเล็บดีกว่า มือฉันจะได้ดูดี
Your manicure cost more than my rent.การดูแลรักษาของคุณเสีย ค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าเช่าของฉัน

-manicure- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘアマニキュアー[, heamanikyua-] (n) hair manicure (temporary hair dye or streaks)

-manicure- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แต่งเล็บ[v. exp.] (taeng lep) EN: pare one's nails ; dress a fingernail ; trim nails ; have a manicure ; manicure FR:

-manicure- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maniküre {f} | Maniküre machen; sich manikürenmanicure | to manicure oneself

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -manicure-
Back to top