ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mangosteen-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mangosteen, *mangosteen*,

-mangosteen- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マンゴスチン[, mangosuchin] (n) mangosteen

-mangosteen- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระท้อน[n.] (krathøn) EN: santol ; wild mangosteen ; Sandoricum koetjape FR: santol [m] ; Sandoricum koetjape
มังคุด[n.] (mangkhut) EN: mangosteen ; Garcinia mangostana FR: mangoustan [m] ; Garcinia mangostana

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mangosteen-
Back to top