ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mangosteen*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mangosteen, -mangosteen-

*mangosteen* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mangosteen (n.) ผลมังคุด See also: ลูกมังคุด, ต้นมังคุด
mangosteen (n.) มังคุด
English-Thai: HOPE Dictionary
mangosteen(แมง'กะสทีน) n. มังคุด
English-Thai: Nontri Dictionary
mangosteen(n) มังคุด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mangosteenมังคุด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นมังคุด (n.) mangosteen See also: Garcinia mangostana Linn. Syn. ผลมังคุด, ลูกมังคุด
ผลมังคุด (n.) mangosteen See also: Garcinia mangostana Linn. Syn. ต้นมังคุด, ลูกมังคุด
มังคุค (n.) mangosteen See also: Garcinia mangostana Linn. Syn. ต้นมังคุด, ผลมังคุด, ลูกมังคุด
มังคุด (n.) mangosteen
ลูกมังคุด (n.) mangosteen See also: Garcinia mangostana Linn. Syn. ต้นมังคุด, ผลมังคุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Coordinator mangosteenCoordinator mangosteen
Coordinators serenity/mangosteenCoordinators SeReNiTy/mangosteen

*mangosteen* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山竹[shān zhú, ㄕㄢ ㄓㄨˊ, 山竹] mangosteen

*mangosteen* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オトギリソウ科;弟切草科[オトギリソウか(オトギリソウ科);おとぎりそうか(弟切草科), otogirisou ka ( otogirisou ka ); otogirisouka ( otogirisou ka )] (n) Clusiaceae (family of plants including St. John's worts and mangosteens); Guttiferae
マンゴスチン[, mangosuchin] (n) mangosteen

*mangosteen* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระท้อน[n.] (krathøn) EN: santol ; wild mangosteen ; Sandoricum koetjape FR: santol [m] ; Sandoricum koetjape
มังคุด[n.] (mangkhut) EN: mangosteen ; Garcinia mangostana FR: mangoustan [m] ; Garcinia mangostana

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mangosteen*
Back to top