ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-longing-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น longing, *longing*,

-longing- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They'll arrive at your door ... as innocent as children, longing for the past.พวกเขาจะมาถึงประตูบ้านนาย เหมือนกับเด็กไร้เดียงสา ไขว่คว้าหาอดีต
They're so longing to see you.... they are so longing to see you
* Oh, this holy night * you're in pain * longing for the grace * like a long-awaited rain* โอ้ ค่ำคืนที่แสนศักดิ์สิทธิ์ * เมื่อคุณอยู่ในความเจ็บปวด * และมองหาความงดงามนั้น
I've been longing to press that button for years.ไม่ได้กดปุ่มนี้มาเป็นปีแล้ว
I won't be able to stand a wife that's longing for her mom,ฉันเองก็ทนมีภรรยาลูกแหง่ที่คิดถึงแต่แม่ไม่ได้เหมือนกัน
She speaks only of you, longing for forgiveness.เธอพูดถึงแต่ท่านเท่านั้น เพรียกหาการให้อภัย
This film is for all of us longing for the truthหนังเรื่องนี้สร้างขึ้นเพื่อเราทุกคน ซึ่งแสวงหาความจริง
I'm glad that the longing will end someday.ฉันดีใจที่การรอคอยครั้งนี้ มีวันสิ้นสุด..
Anyway, so about a year ago. Cam and I sort have feeling this longing for something more like, maybe a baby.ช่างเถอะ เกี่ยว1ปีที่ผ่านมา แคมกับผมรู้สึกแยกแยะความรู้สึกนี้มานานแล้ว
I'm what you've got to look forward to if you survive. # paying a penance # # I was longing for home #ถ้าพวกนายรอดมาได้ ก็ต้องระวังฉันล่ะ มาช่วยตรงนี้หน่อย
A-A-All I know is that I 'm not going anywhere... and I've chosen a Lady Gaga look that expresses the longing for a childhood I was deprived of.ฉันรู้แต่ว่า ฉันไม่ไปไหน และฉันเลือกชุดนี้ เพื่อแสดงความโหยหา ในช่วงเด็ก
# I'll be the smoothest thing to touch your skin # you're longing to be loved but you're alone... #I'll be the smoothest thing to touch your skin You're longing to be loved But you're alone

-longing- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lào, ㄌㄠˋ, 嫪] longing (unrequited passion); surname Lao
眷眷之心[juàn juàn zhī xīn, ㄐㄩㄢˋ ㄐㄩㄢˋ ㄓ ㄒㄧㄣ, 眷眷之心] nostalgia; home-sickness; longing for departed beloved

-longing- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切望[せつぼう, setsubou] (n,vs,adj-no) longing for; earnest desire; desperate desire; hope; yearning; hankering; (P)
懐郷[かいきょう, kaikyou] (n) nostalgia; homesickness; longing for home
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
熱望[ねつぼう, netsubou] Thai: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง English: longing for (vs)

-longing- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กิเลส[n.] (kilēt) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion ; defilements ; impurities ; impairments FR: mauvaise pensée[f]

-longing- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bettzipfel {m} | nach dem Bettzipfel schielen [ugs.]corner of the bed cover | to be longing for one's bed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -longing-
Back to top