ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-locate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น locate, *locate*,

-locate- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฮวงจุ้ย (n.) Chinese belief of how to locate a building
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't promise I can locate it in timeฉันไม่สามารถให้สัญญาว่าได้ว่าจะสามารถหาตำแหน่งมันได้ทันเวลา
I'm known to locate certain things from time to timeฉันเป็นที่รู้จักในด้านการหาของบางอย่างเป็นบางครั้งบางคราว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have a query locate on a black Pursuit Special.แบบสอบถามค้นหาบนสีดำ แสวงหาพิเศษ
Excuse me. I'll see if I can locate another table for you.ขอโทษครับ ผมจะลองมองหาโต๊ะอื่นให้คุณครับ
I've got to locate Abner.ผมต้องหาเอ๊บเนอร์ ก่อน.
I'm known to locate certain things, from time to time.ฉันรู้จักที่จะหาสิ่งที่บางครั้งคราว
Yeah, I'm known to locate certain things from time to time. What do you want?ใช่ฉันเป็นที่รู้จักกันเพื่อหาสิ่งบางอย่างเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งที่คุณต้องการได้หรือไม่
Forget Rannulph Junuh, assuming' you can locate his whereabouts.ลืมแรนนัลฟ์ จูเนอได้เลย ถึงจะตามตัวพบ
It will help you locate stars with your naked eye.มันจะช่วยพวกคุณหาตำแหน่งของดวงดาวด้วยตาเปล่า
But as you are undoubtedly aware it's become difficult to locate a secure broadcast position.มันเป็นเรื่องยากที่จะหาจุดกระจายสัญญาณที่ปลอดภัย
Still have not been able to locate the two college students.ยังไม่ได้รับสามารถที่จะหาสองนักศึกษา
Yet the key, we knew was to locate the rarest of bloodlines a direct descendant of Alexander Corvinus Hungarian, a warlord who came to power in the early seasons of the fifth century.นั่นไม่ใช่กุญแจ เรารุ้... ได้ตั้งค่าเสียเลือดที่หายากที่สุด ลูกหลายโดยตรงของอเล็กซานเดอร์ โควินัส
I'll locate your employees and I will tell them that I'm calling from Acme Recruiting Agency and that I've got a job that pays them considerably more than what they're paying.ผมจะติดต่อไปถึงตัวลูกจ้างในบริษัทของคุณ และบอกพวกเขาว่าผมโทรมาจาก เอเจนซีจัดหาผู้บริหารแอคเน่
...you can roughly locate any community somewhere along a scale running all the way from democracy to despotism....คุณสามารถกำหนดตำแหน่งประเทศใด ๆ ตามไม้บรรทัดนี้ ที่มีมาตรวัดตั้งแต่ระบอบประชาธิปไตยไปจนถึงระบอบเผด็จการ

-locate- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻舟求剑[kè zhōu qiú jiàn, ㄎㄜˋ ㄓㄡ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, 刻舟求剑 / 刻舟求劍] lit. a notch on the side of a boat to locate a sword dropped overboard (成语 saw); fig. an action made pointless by changed circumstances
按图索骥[àn tú suǒ jì, ㄢˋ ㄊㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, 按图索骥 / 按圖索驥] try to locate sth by following up a clue

-locate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
見付け出す;見つけだす;見つけ出す[みつけだす, mitsukedasu] (v5s,vt) to find out; to discover; to locate
Japanese-English: COMDICT Dictionary
突き止める[つきとめる, tsukitomeru] to locate
見つける[みつける, mitsukeru] to find out, to discover, to locate

-locate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดิฐ[v.] (dit) EN: be locate ; remain FR:
ฮวงจุ้ย[n.] (hūang jūi) EN: Feng Shui ; Chinese belief of how to locate a building FR: feng-shui [m]
พบกับ[v. exp.] (phop kap) EN: meet with ; meet ; encounter ; experience ; locate FR: rencontrer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -locate-
Back to top