ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lion-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lion, *lion*,

-lion- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, what are you supposed to be, a lion tamer?ดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะเป็นสิงโตขี้ขลาดหรือไม่
Plus, there's a lion in my aunt's bedroom. What should I do about that?มีสิงโตอยู่ในห้องป้าของหนูด้วย หนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี
Thanks. How much better that man should fall before the lion than the wolf. The clock upbraids me with the waste of time.ขอบใจ มาแล้ว โทษที ขอโทษครับ You'll nothing, madam, to my lord by me?
Oh, you poor little baby, did that big mean lion scare you?โอ้ว หนูน้อยน่าสงสาร โดนสิงโตใจแคบรังแกใช้มั้ย
She's like a lioness letting the lion know she's ready.เหมือนนางสิงโต กำลังทำให้ตัวผู้รู้ว่าพร้อมแล้ว
It's the guy lion who poofs up, too.สิงโตตัวผู้เท่านั้นถึงจะพองขน
Who keeps a lion as a pet?ใครกันที่เลี้ยงสิงโตเป็นสัตว์เลี้ยง
Where can I help? Start here. The Lion Match plantation.เริ่มตรงนี้ ไร่ไลออนแม็ทช์
Simeon, we have to keep the fire away from Lion Match's trees!ซีเมียน เราต้อง... กันไฟออกมาจาก... ต้นไม้ในไร่ไลออนแม็ทช์
Oh, Miraculous lion in the desertโอ้.. สิงโตที่น่าอัศจรรย์อยู่ในทะเลทราย
Hurry up and buy your bear or sea lion curry or whatever.รีบๆ ซื้อกระหรี่หมี่ กระหรี่สิงโตทะเลอะไรนี่ซะทีเถอะ
I don't eat characters from The Lion King, especially not Pumbaa.หนูไม่กินเอกลักษณ์จาก ไลอ้อน คิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ พูมบา

-lion- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狮城[Shī chéng, ㄕ ㄔㄥˊ, 狮城 / 獅城] Lion city (refer to Singapore)
舞狮[wǔ shī, ˇ ㄕ, 舞狮 / 舞獅] lion dance (traditional Chinese dance form)
雪山狮子旗[xuě shān shī zi qí, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ ㄕ ㄗ˙ ㄑㄧˊ, 雪山狮子旗 / 雪山獅子旗] Snow lion banner, banned flag of Tibetan independence movement, featuring mythological Snow Leopard

-lion- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インドライオン;インド・ライオン[, indoraion ; indo . raion] (n) Asiatic lion (Panthera leo persica); Indian lion; Persian lion; Eurasian lion
オタリア[, otaria] (n) South American sea lion (Otaria flavescens) (lat
ゴールデンライオンタマリン[, go-rudenraiontamarin] (n) golden lion tamarin (Leontopithecus rosalia)
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil
ピューマ[, pyu-ma] (n) puma; cougar; American lion
内弁慶[うちべんけい, uchibenkei] (n) braggart; someone haughty and boastful at home but meek and reserved outside; a man who is a lion at home and a mouse abroad
海獺[うみうそ;うみおそ, umiuso ; umioso] (n) (arch) (See アシカ) sea lion
海馬;魹(oK);胡獱(oK)[とど;トド, todo ; todo] (n) (uk) Steller's sea lion; Northern sea lion
海驢;葦鹿;海馬[あしか;みち(海驢)(ok);アシカ, ashika ; michi ( umi ro )(ok); ashika] (n,adj-no) (uk) (See 海豹) eared seal (esp. the California sea lion, Zalophus californianus); sea lion
百獣の王[ひゃくじゅうのおう, hyakujuunoou] (n) king of beasts; lion
蟻地獄;あり地獄[ありじごく, arijigoku] (n) (1) ant lion larva; doodlebug; (2) ant lion larva's pit
陰弁慶[かげべんけい, kagebenkei] (n) lion at home but weakling elsewhere
[しゃち;シャチ, shachi ; shachi] (n) (1) (uk) orca (Orcinus orca); killer whale; grampus; (2) (しゃち only) (abbr) (See 鯱・しゃちほこ) mythical carp with the head of a lion and the body of a fish (auspicious protectors of well-being)

-lion- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิดสิงโต[n. exp.] (choēt singt) EN: Chinese lion dance FR:
ดาวโคมูตร[n. exp.] (dāo Khōmut) EN: Maghā ; Leo FR: Lion [m]
ดาวงูผู้[n. exp.] (dāo Ngūphū) EN: Maghā ; Leo FR: Lion [m]
ดาววานร[n. exp.] (dāo Wānøn) EN: Maghā ; Leo FR: Lion [m]
หัวสิงโต[n. exp.] (hūa singtō) EN: lion head FR: tête de lion [f]
หัวสิงโตสีแดง[n. prop.] (Hūa Singtō ) EN: The lion head symbol of Singapore FR:
อีสา[n. prop.] (Īsā) EN: Maghā ; Leo FR: Lion [m]
เกสรี[n.] (kēsarī = kē) EN: lion FR: lion [m]
เกสร[n.] (kēsøn) EN: FR: crinière du lion [f]
คชสีห์[n.] (khotchasī) EN: fabulous lion with the trunk of an elephant FR:
กลุ่มดาวสิงโต[n. prop.] (klum dāo Si) EN: Leo FR: constellation du Lion [f] ; Le Lion
กลุ่มดาวสิงโตเล็ก[n. prop.] (klum dāo Si) EN: Leo Minor FR: constellation du Petit Lion [f] ; Le Petit Lion
ไกรศรี[n.] (kraisī) EN: lion FR: lion [m]
ไกรสรี[n.] (kraisī) EN: lion FR: lion [m]
ไกรศร[n.] (kraisøn) EN: lion FR: lion [m]
ไกรสร[n.] (kraisøn) EN: lion FR: lion [m]
มฤคราช[n.] (mareukharāt) EN: lion FR:
งอนไถ[n. prop.] (Ngønthai) EN: Maghā ; Leo FR: Lion [m]
ราศีสิงห์[n. exp.] (rāsī Sing) EN: Leo FR: signe du Lion [m]
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์[TM] (Sāikānbin T) EN: Thai Lion Air FR: Thai Lion Air
เสือพูม่า[n. exp.] (seūa phūmā) EN: Cougar ; Puma ; Mountain lion ; Mountain cat ; Catamount ; Puma concolor FR: Puma concolor
สีหราช[n.] (sīharāt) EN: great lion ; king-lion FR:
สิงห์[n.] (sing) EN: lion FR: lion [m]
สิงห์[n. prop.] (Sing ) EN: Leo FR: constellation du Lion [f] ; Lion [m]
สิงห-[pref.] (singha-) EN: lion FR: lion [m]
สิงหรา[n.] (singharā) EN: lion ; lioness FR: lion [m] ; lionne [f]
สิงโต[n.] (singtō) EN: lion FR: lion [m]
สิงโต[n.] (singtō) EN: zodiac sign of the Lion ; year of the Lion FR:
สิงโตเอเชีย[n. exp.] (singtō Ēchī) EN: Asiatic lion ; Indian lion ; Persian lion FR:
สิงโตอินเดีย[n. exp.] (singtō Indī) EN: Asiatic lion ; Indian lion ; Persian lion FR:
สิงโตขาว[n. exp.] (singtō khāo) EN: white lion FR:
สิงโตภูเขา[n. exp.] (singtō phūk) EN: Cougar ; Puma ; Mountain lion ; Mountain cat ; Catamount ; Puma concolor FR: Puma concolor
สิงโตเปอร์เซีย[n. exp.] (singtō Poēs) EN: Asiatic lion ; Indian lion ; Persian lion FR:
สิงโตสาว[n. exp.] (singtō sāo) EN: young female lion FR: jeune lionne [f]
สิงโตทะเล[n. exp.] (singtōthalē) EN: sea lion ; seal FR: lion de mer [m] ; otarie [f]
สิงโตตัวผู้[n. exp.] (singtō tūap) EN: lion FR: lion [m]
ส่วนแบ่งที่ดีที่สุด[n. exp.] (suanbaeng t) EN: lion's share FR: la part du lion [f]
ฐานสิงห์[n.] (thānsing) EN: lion shaped pedestal FR:
ฐานเท้าสิงห์[n.] (thānthāosin) EN: lion shaped pedestal FR:
โต[n.] (tō) EN: lion FR: lion [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lion-
Back to top