ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lewd-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lewd, *lewd*,

-lewd- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"In this supreme moment with the sole object of my lewd desire"ในเวลาชั่วครู่สุดยอดนี้กับวัตถุ the sole ของลามกของฉันปราถนา
We could charge your wife with lewd conduct and performing a sexual act in public.เราจับภรรยาคุณได้ ในข้อหามีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะ
Some people call it lewd behavior, but the students say it's just a good way to blow off steam.Some people call it lewd behavior, but the students say it's just a good way to blow off steam.
And lewd use of a musical montage. I'm going hohome at once to file this report. Crazy thing happened today.และตัดต่อภาพลามกเป็นวิดิโอ มีเรื่องบ้าๆ เกิดขึ้นวันนี้
In addition to the indecent exposure wrap, he also had some lewd behavior,trespassing.นอกจากนิสัยที่สกปรก ก้าวร้าว โอ้อวด เขายังมีนิสัยแย่ๆ อย่าง ชอบบุกรุกอีกด้วย
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น...
If they weren't satirical then they were lewd paintingsถ้านั่นไม่ใช่ภาพแนวล้อเลียน งั้นก็แสดงว่ามันเป็นภาพลามก
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม
They're loud, they're lewd (horny) and they expect free oral sex.พวกเขาส่งเสียงดัง หื่นจัด และยังหวังออรัลเซ็กส์ฟรีอีก
Who made lewd remarks to a cheerleader...ที่ไปลวนลาม สาวเชียร์ลีดเดอร์
You should have thought about that before you decided to engage in lewd behavior in public which, in case you didn't know, is against the law.นายควรจะคิดด้วย ก่อนที่นายจะทำอนาจาร ในที่สาธารณะ ในกรณีที่นายไม่รู้ นี่มันผิดกฎหมาย
Whether your perfume taste is lewd or indirect.เค้าจะรู้ถึงรสนิยมของคุณจากกลิ่นน้ำหอมที่คุณใช้

-lewd- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶声[è shēng, ㄜˋ ㄕㄥ, 恶声 / 惡聲] malicious abuse; lewd song; evil reputation
淫贱[yín jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 淫贱 / 淫賤] morally loose, lewd and low, lascivious and mean; wanton

-lewd- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
助兵衛[すけべえ, sukebee] (adj-na,n) (See 助平・すけべい) lewdness; lewd person; lecher
助平;助け平(io)[すけべい;すけべ, sukebei ; sukebe] (adj-na,n) lewdness; lewd person; lecher
淫婦;婬婦[いんぷ, inpu] (n) (1) woman of loose morals; lewd woman; (2) (See 淫売婦) prostitute; whore; harlot
淫画[いんが, inga] (n) lewd pictures
淫風[いんぷう, inpuu] (n) lewd manners; immorality

-lewd- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
คำหยาบ[n. exp.] (kham yāp) EN: vulgar language ; coarse language ; coarse word ; obscene word ; lewd word FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl] ; propos orduriers [mpl]
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
สัปดน[adj.] (sappadon) EN: indecent ; obscene ; vulgar ; lewd ; salacious ; broad ; risque FR: obscène ; indécent
อุลามก[adj.] (ulāmok) EN: lewd ; obscene ; vulgar ; indecent FR:
หยาบโลน[adj.] (yāp lōn) EN: obscene ; lewd ; salacious ; indecent ; filthy ; dirty FR: impudique ; obscène ; immoral ; indécent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lewd-
Back to top