ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lash-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lash, *lash*,

-lash- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I can lash my knife to the butt of one of the oars. "ฉันจะฟาดดของฉัน เพื่อชนแห่งหนึ่งของพายที่
Take that stuff down below and you lash it secure, all right?เอาไอ้นั่นลงไปเเล้วก็ผูกให้เเน่นนะ
Kelly Lash kills Irena, Dr. Green's colleague.เคลลี่ แลช ฆ่า เออเรน่า เพื่อนร่วมงานของ ดร. กรีน
How about you, Lash LaRue?วิธีการเกี่ยวกับคุณหวดวีล?
By rod and lash the boy was punished taught to show no pain, no mercy.เด็กชายที่ถูกลงทัณฑ์ ด้วยท่อนไม้และแส้ ถูกสอนไม่ให้แสดงว่าเจ็บปวด หรือแสดงเมตตาใดๆ
It's not the lash they fear it is my divine power.ข้าทำให้ท่านเป็นขุนศึก เหนือกรีกทั้งมวลได้ ท่านจะนำกระบวนรบของข้า สู่ใจกลางยุโรป
I'd like to be beat with the prettiest lash if I'm being tortured.ผมอยากจะถูกตีด้วยแส้ที่สวยที่สุดถ้าผมต้องถูกทรมาน
A GUY WHO FOLLOWS THE RULES MAY LASH OUT ONCE, BUT TO DO IT AGAIN, HE'D NEED SIMILAR PROVOCATION.เขาหาที่ที่มีการเชื่อมทาง เขาขับวนแถวนั้นเรื่อยๆ
We either lash out or we shut down.ถ้าไม่ด่ากันก็เมินใส่กัน
For thousands of years the lowest classes of the human race have spent their lives laboring to erect monuments under the lash of betters.นับพันปีแล้ว ที่ชนชั้นระดับล่างสุดของมนุษย์ ใช้ชีวิตทุ่มแทแรงกายเพื่อสร้าง
They want us to lash out, lower ourselves to their level.พวกเขาต้องการจะเล่นงานเรา ให้ตกต่ำจนไปอยู่ระดับเดียวกับเค้า
If his self-worth is attacked or damaged, he will lash out.ถ้าคุณค่าในตัวเองถูกทำร้าย หรือทำลาย เขาจะอาละวาด

-lash- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鞭痕[biān hén, ㄅㄧㄢ ㄏㄣˊ, 鞭痕] welt; whip scar; lash mark

-lash- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash FR: fouetter ; flageller
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit FR: battre ; frapper
หวด[v.] (hūat) EN: whip ; beat ; thrash ; lash FR: battre ; rosser
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยนตี[v. exp.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
ลงแส้[v.] (long saē) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad FR: fouetter ; flageller
ไม้ขี้ฉ้อ[n.] (māikhīchø) EN: rod ; cane ; whip ; lash FR:
ตวัด[v.] (tawat) EN: whip ; whip back ; lash ; jerk FR: fouetter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lash-
Back to top