ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-kick-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น kick, *kick*,

-kick- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll work harder so please don't kick me outฉันจะทำงานให้หนักมากขึ้น ได้โปรดอย่าไล่ฉันออกเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could kick myself in the shins, I could...ผมต้องเตะก้นตัวเองซะแล้ว
I've got to kick asses sometimes.I've got to kick asses sometimes.
"I get no kick from champagne.♪ ฉันไม่ซู่ซ่าแม้ว่าดื่มแชมเปญ ♪
"Some get a kick from cocaine."♪ บางคนคึกเพราะโคเคน ♪
Then gives such a powerful kick to her behind that the poor thing flies across the room through the window and vanishes into a dark cellarต่อมาให้ kick to ทรงพลังจน ข้างหลังของเธอ ... . ...สิ่งนั้นสิ่งน่าสงสารบินห้อง across the ...
And he showed her how to kick the gong aroundและเขาอธิบายเธอวิธีการเตะฆ้องรอบๆ
And if I find out it's like he says, I kick the deputy's ass!และถ้าผมคนห มันก็เหมือนที่เขาพูด ผมจะเตะก้นของเขา
Let's kick it out. Come on. Step forward.ไปล่อตูดมันกัน ลงมาเลย
You dumb-fucking bags of shit, I'll kick your fuckin' asses. Come on!ไอ้ทุเรศ มาให้กูล่อตูดหน่อย
Don't kick yourself over it, okay?อย่าปฎิเสธสัมพันธภาพแบบนั้นซิ ตกลงมั้ย?
Before I kick your fanny, I'll make you a deal.ก่อนที่ฉันจะเตะก้นเธอ, ฉันจะทำข้อตกลงกับเธอก่อน.
Brownie would kick your ass on this.ถ้าบราวน์อยู่จ่าถูกอัดแน่

-kick- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角球[jiǎo qiú, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄡˊ, 角球] corner kick (in soccer); free strike in hockey
旋风脚[xuàn fēng jiǎo, ㄒㄩㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄠˇ, 旋风脚 / 旋風腳] whirlwind kick (martial arts)
罚球[fá qiú, ㄈㄚˊ ㄑㄧㄡˊ, 罚球 / 罰球] penalty shot; penalty kick (in sports)
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 蹶] stumble; trample; to kick (as a horse)

-kick- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インステップキック[, insuteppukikku] (n) instep kick (soccer)
オーバーヘッドキック[, o-ba-heddokikku] (n) overhead kick
キックスターター[, kikkusuta-ta-] (n) kick starter
キックドラム[, kikkudoramu] (n) kick drum
くたばる[, kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P)
けり殺す;蹴り殺す[けりころす, kerikorosu] (v5s) to kick to death
けり込む;蹴り込む[けりこむ, kerikomu] (v5m) to kick in
コーナーキック[, ko-na-kikku] (n) corner kick (soccer)
ゴールキック[, go-rukikku] (n) goal kick
ばた脚;ばた足[ばたあし, bataashi] (n) flutter kick (swimming); the thrash
パント[, panto] (n) (abbr) punt kick (rugby); (P)
パントキック[, pantokikku] (n) punt kick (rugby)
ひどい仕打ち;酷い仕打ち[ひどいしうち, hidoishiuchi] (exp) (See 仕打ち) cruel treatment; raw deal; kick in the pants
ペナルティーキック;ペナルティキック[, penarutei-kikku ; penaruteikikku] (n) penalty kick
ボレーキック[, bore-kikku] (n) volley kick
上げ底;揚げ底;上底;揚底[あげぞこ;あげそこ, agezoko ; agesoko] (n) (1) false bottom; fake bottom; raised bottom; platform (shoes); kick (of a bottle); (2) exaggeration; overstatement
叩き出す;たたき出す[たたきだす, tatakidasu] (v5s,vt) to begin to strike; to kick out
機械馬鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical
祭り上げる;祭上げる[まつりあげる, matsuriageru] (v1,vt) to set up (in high position); to kick upstairs
脱ぎ捨てる[ぬぎすてる, nugisuteru] (v1,vt) to fling; to throw off (clothes); to kick off (boots)
踏み倒す[ふみたおす, fumitaosu] (v5s,vt) (1) to trample underfoot; to kick down; (2) to bilk; to shirk payment; to jump a bill
蹴り上げる;蹴りあげる[けりあげる, keriageru] (v1) to kick up; to fling up
蹴り出す[けりだす, keridasu] (v5s) to kick out (e.g. someone from a house)
蹴上げる[けあげる, keageru] (v1,vt) to kick up
蹴倒す[けたおす, ketaosu] (v5s,vt) to kick over; to kick down
蹴出す[けだす, kedasu] (v5s,vt) to kick out; to cut back (on spending)
蹴散らす[けちらす, kechirasu] (v5s,vt) to kick about
蹴破る[けやぶる, keyaburu] (v5r,vt) to kick in or open; to smash through
蹴立てる[けたてる, ketateru] (v1,vt) to kick up
蹴落とす;蹴落す[けおとす, keotosu] (v5s,vt) to kick down; to defeat
蹴込む[けこむ, kekomu] (v5m,vt) to kick in(to); to sustain a loss
蹴返す[けかえす, kekaesu] (v5s,vt) to kick back
蹴飛ばす;蹴とばす[けとばす, ketobasu] (v5s,vt) to kick away; to kick off; to kick (someone); to refuse; to reject
金的[きんてき, kinteki] (n) (1) bull's-eye; (2) object of desire; (3) (col) male crotch (as a target in fighting); the jewels (as in kick him in ...)
騒ぐ(P);騷ぐ(oK)[さわぐ, sawagu] (v5g,vi) (1) to make noise; to make racket; to be noisy; (2) to rustle; to swoosh; (3) to make merry; (4) to clamor; to clamour; to make a fuss; to kick up a fuss; (5) to lose one's cool; to panic; to act flustered; (6) to feel tense; to be uneasy; to be excited; (P)

-kick- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
ฉัด[v.] (chat) EN: kick FR:
เฉดหัว[v. exp.] (chēt hūa) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss FR:
ฟรีคิก[n. exp.] (frī khik) EN: free kick FR: coup franc
เจ๋ง[adj.] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic ; Swell! ; Kick ass! (vulg.) FR: fantastique ; remarquable ; exceptionnel ; excellent
จระเข้ฟาดหาง[n. exp.] (jørakhē fāt) EN: Thai roundhouse kick ; [one of 15 Thai boxing movements] FR:
การเตะ[n.] (kān te) EN: kick FR: tir [m]
การเตะจากมุม[n. exp.] (kān te jāk ) EN: corner kick FR: corner [m] (anglic.)
การเตะลูกโทษ[n. exp.] (kān te lūkt) EN: penalty kick FR: coup de pied de réparation [m] ; penalty [m]
การเตะโทษ[n.] (kān tethōt) EN: free kick FR: coup franc [m]
การยิงลูกโทษ[n. exp.] (kān ying lū) EN: penalty kick ; penalty shoot FR: tir de penalty [m]
คันเท้า[v. exp.] (khan thāo) EN: have an itch to kick s.o. ; have an urge to kick s.o. FR:
เข้าโลง[v.] (khaolōng) EN: die ; kick the bucket (inf.) FR: mourir
ขับไล่[v.] (khaplai) EN: drive out ; expel ; kick out ; discharge ; evict ; remove FR: chasser ; repousser ; évincer ; virer
ขับไล่ไสส่ง[v.] (khaplaisais) EN: drive out ; expel ; banish ; get rid of (s.o.) ; kick s.o. FR:
ขาตั้งรถ[n. exp.] (khātang rot) EN: kick stand FR: béquille [f]
กระโดดถีบ[v. exp.] (kradōt thīp) EN: kick FR:
กวนตีน[v. exp.] (kūan tīn) EN: ask for a kick in the pants ; bring trouble upon one’s self ; to mess with s.o. FR:
ล้งเล้ง[v. exp.] (long leng) EN: talk loudly (like a Chinese) ; make a racket ; kick up a row FR:
ล่วงลับ[v.] (lūanglap) EN: die ; perish ; be dead ; kick the bucket ; pass away ; snuff it FR: mourir ; décéder
มวยไทย[n.] (mūaythai) EN: Thai boxing ; muay Thai ; Thai style kickboxing ; kick boxing FR: boxe thaïe [f] ; boxe thaïlandaise [f] ; muayThai [m]
พุ่งตัว[v. exp.] (phung tūa) EN: shoot ; kick one's feet FR:
ปล่อยแก่[v.] (plǿikaē) EN: pretend to be young ; act younger than one's age ; kick up one's heels FR:
เริ่มทำ[v. exp.] (roēm tham) EN: begin ; kick off ; launch FR: commencer
เริ่มต้น[v.] (roēmton) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize ; arise ; kick off ; launch FR: commencer ; débuter ; lancer
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last ; meet one's end ; bit the dust ; give up the ghost FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever (fam.) . passer l'arme à gauche
เตะ[v.] (te) EN: kick ; boot ; punt FR: donner un coup de pied ; botter ; shooter ; frapper
เตะฉาก[v. exp.] (te chāk) EN: kick and withdraw FR:
เตะโด่ง[v. exp.] (te dong) EN: be kicked upstairs ; kick someone upstairs ; float the ball FR:
เตะกินเปล่า[v. exp.] (te kinplāo) EN: get a free kick FR:
เตะลูกโทษ[n. exp.] (te lūkthōt) EN: penalty kick FR: penalty [m] ; coup de pied de réparation [m]
เตะผ่าหมาก[v. exp.] (te phāmāk) EN: kick in the groin FR:
เตะปี๊บ[v. exp.] (te pīp) EN: kick up one's heels ; have a fling FR:
เตะโทษ[v.] (tethōt) EN: get a free kick ; have a punishment kick FR:
ทั้งเตะทั้งต่อย[v. exp.] (thang te th) EN: kick and punch FR:
ตีโพยตีพาย[v. exp.] (tī phōi tī ) EN: kick up a fuss (about sth) ; get excited (about) ; make a commotion (over/about) FR:
ยัน[v.] (yan) EN: kick FR:

-kick- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eckstoß {m} [sport]corner kick
Fallrückzieher {m} [sport]falling overhead kick
Arschtritt {m} [slang]kick up the arse; kick behind

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -kick-
Back to top