ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-jupiter-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น jupiter, *jupiter*,

-jupiter- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We know you are building the Discovery Two to go back to Jupiter to find out what happened to your men up there.เรารู้ว่าคุณกำลังสร้างดิสคัเฟอรี เพื่อกลับไปยังดาวพฤหัสบดีจะ หา สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชายของคุณไป อยู่ที่นั่น
Discovery's mission to Jupiter was in the advanced planning stages when the first monolith was found on the moon and sent its signal to Jupiter.ภารกิจดิสคัเฟอรีของดาว พฤหัสบดีอยู่แล้ว ในขั้นตอนการวางแผนขั้นสูง เมื่อ เสาหินขนาดเล็กเป็นครั้งแรกที่ พบใน
And while you're at it, could you please check out a black spot on Jupiter that has been detected by satellite telescope.และในขณะที่คุณกำลังที่จะให้ คุณสามารถกรุณา ตรวจสอบจุดสีดำบนดาว พฤหัสบดีที่มี ถูกตรวจพบโดยกล้อง โทรทรรศน์ดาวเทียม
I will no Ionger be able to relay my Jupiter observations according to program.ฉันจะไม่สามารถที่จะถ่ายทอด ของฉัน สังเกตดาวพฤหัสบดีตาม โปรแกรม
Mercury and Jupiter can be seen just over the west horizon after sunset.เราจะเห็นดาวพุธและดาวพฤหัสบดีตรงเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันตกหลังพระอาทิตย์ตกดิน
After training on Mars, we've come all the way to Jupiter and are taking a short break at a satellite base on Europa.หลังจากการฝึกฝนที่ดาวอังคาร เส้นทางทั้งหมดของเราคือดาวพฤหัส และเราได้พักผ่อนช่วงสั้นๆ ที่ฐานดาวเทียมบนดวงจันทร์ยูโรปา
Also, the Flux Tube between lo and Jupiter is amazing.แสงสายฟ้าระหว่างดางดวงนี้ กับดาวพฤหัสนี่มันมหัศจรรย์มากๆเลยนะ
Well, I was hoping, but... lt seems that Nagamine is on Jupiter right now.อืม ผมหวังไว้ แต่... มันดูเหมือนว่านากามิเนะนั้น ตอนนี้ไปยู่บนดาวพฤหัสแล้ว
Which of these three would most likely survive in the extreme environment of the Jupiter moon Callisto, and why?ชนิดไหนที่สามารถมีชีวิตรอด ในสิ่งแวดล้อมสุดโหด บนดวงจันทร์คาลิสโตของดาวพฤหัส และทำไม
On 43rd and 7th, saw Dreiberg and Jupiter leaving diner.เห็นไดรเบิร์กกับจูปิเตอร์ ออกจากร้านอาหารที่แยก 43 ตัด 7
He could be cousin to jupiter himself,เขาคงเป็นญาติของ จูปิเตอร์
I would stay away. Jupiter could launch a thunder at any time.ข้าจะไปยืนไกลๆหน่อย เทพจูปิเตอร์อาจขว้างสายฟ้ามาเมื่อไหร่ก็ได้

-jupiter- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木星[Mù xīng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄥ, 木星] Jupiter (planet)
朱庇特[Zhū bì tè, ㄓㄨ ㄅㄧˋ ㄊㄜˋ, 朱庇特] Jupiter (Roman god)

-jupiter- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジュピター(P);ユピテル[, jupita-(P); yupiteru] (n) Jupiter (lat
七つの星[ななつのほし, nanatsunohoshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter & Saturn
七曜[しちよう, shichiyou] (n) (1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn); (2) the seven days of the week
七曜星[しちようせい, shichiyousei] (n) (1) (See 北斗七星) the Big Dipper; the Plough; the Plow; (2) (See 七曜・1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn)
三碧[さんぺき, sanpeki] (n) (See 九星) third of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and east)
四緑[しろく, shiroku] (n) (See 九星) fourth of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and south-east)
歳星[さいせい, saisei] (n) Jupiter

-jupiter- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวพฤหัส[n. exp.] (dāo Phreuha) EN: Jupiter FR: Jupiter
ดาวพฤหัสบดี[n. exp.] (dāo Phreuha) EN: Jupiter FR: Jupiter
พฤหัส[n. prop.] (Phreuhat = ) EN: Jupiter FR: Jupiter
พฤหัสบดี[n. prop.] (Phreuhatsab) EN: Jupiter FR: Jupiter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -jupiter-
Back to top