ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*jupiter*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น jupiter, -jupiter-

*jupiter* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Jupiter (n.) ดาวพฤหัสบดี See also: ดาวจูปีเตอร์
English-Thai: HOPE Dictionary
jupiter(จู'พิเทอะ) n. เทพเจ้าแห่งสวรรค์และดินฟ้าอากาศ (หรือJove) ,ดาวพฤหัสบดี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jupiterดาวพฤหัส, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวอังคารออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 778 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 139,500 กิโลเมตรเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด มีดาวบริวาร 17 ดวง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวพฤหัส (n.) Jupiter
ดาวพฤหัสบดี (n.) Jupiter
พฤหัส (n.) Jupiter Syn. ดาวพฤหัส
พฤหัสบดี (n.) Jupiter Syn. ดาวพฤหัสบดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We know you are building the Discovery Two to go back to Jupiter to find out what happened to your men up there.เรารู้ว่าคุณกำลังสร้างดิสคัเฟอรี เพื่อกลับไปยังดาวพฤหัสบดีจะ หา สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชายของคุณไป อยู่ที่นั่น
The monolith near Jupiter, it is the same?เสาหินที่อยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดีก็ เป็นเหมือนกันหรือไม่
But none of us have ever encountered even the slightest signs of chlorophyll on any of Jupiter's moons.แม้สัญญาณน้อยที่สุดของคลอ โรฟิล ใด ๆ ของดวงจันทร์ของดาว พฤหัสบดี ไม่เคย
The theory is that we will enter the outer layer of Jupiter's atmosphere using what is called a ballute for a shield.ทฤษฎีก็คือว่าเราจะเข้าสู่ ชั้นนอกของชั้นบรรยากาศของ ดาวพฤหัสบดี โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าโดดร่ม สำหรับโล่
The atmosphere will slow us down, and Jupiter's gravity will grab hold of us and slingshot us around behind the dark side.บรรยากาศจะชะลอตัวเราลง และแรงโน้มถ่วงของดาว พฤหัสบดีจะคว้าถือของเรา และหนังสติ๊กอยู่เบื้องหลังเรา รอบด้านมืด
Discovery's mission to Jupiter was in the advanced planning stages when the first monolith was found on the moon and sent its signal to Jupiter.ภารกิจดิสคัเฟอรีของดาว พฤหัสบดีอยู่แล้ว ในขั้นตอนการวางแผนขั้นสูง เมื่อ เสาหินขนาดเล็กเป็นครั้งแรกที่ พบใน
And while you're at it, could you please check out a black spot on Jupiter that has been detected by satellite telescope.และในขณะที่คุณกำลังที่จะให้ คุณสามารถกรุณา ตรวจสอบจุดสีดำบนดาว พฤหัสบดีที่มี ถูกตรวจพบโดยกล้อง โทรทรรศน์ดาวเทียม
I will no Ionger be able to relay my Jupiter observations according to program.ฉันจะไม่สามารถที่จะถ่ายทอด ของฉัน สังเกตดาวพฤหัสบดีตาม โปรแกรม
What in the name of Jupiter's balls are you doing out here alone, lady?บอกหน่อยสิว่า เธอมาทำบ้าอะไรแถวนี้คนเดียว น้องสาว?
Mercury and Jupiter can be seen just over the west horizon after sunset.เราจะเห็นดาวพุธและดาวพฤหัสบดีตรงเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันตกหลังพระอาทิตย์ตกดิน
After training on Mars, we've come all the way to Jupiter and are taking a short break at a satellite base on Europa.หลังจากการฝึกฝนที่ดาวอังคาร เส้นทางทั้งหมดของเราคือดาวพฤหัส และเราได้พักผ่อนช่วงสั้นๆ ที่ฐานดาวเทียมบนดวงจันทร์ยูโรปา
I never get bored of looking at Jupiter's clouds.ฉันไม่เคยรู้สึกเบื่อ เมื่อมองไปยังกลุ่มเมฆของดาวพฤหัสนั่น

*jupiter* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木星[Mù xīng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄥ, 木星] Jupiter (planet)
朱庇特[Zhū bì tè, ㄓㄨ ㄅㄧˋ ㄊㄜˋ, 朱庇特] Jupiter (Roman god)
[tūn, ㄊㄨㄣ, 涒] planet Jupiter; vomit
灶神星[Zào shén xīng, ㄗㄠˋ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥ, 灶神星] Vesta, an asteroid, second most massive object in the asteroid belt between Mars and Jupiter, discovered in 1807 by H.W. Olbers
小行星带[xiǎo xíng xīng dài, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄉㄞˋ, 小行星带 / 小行星帶] asteroid belt between Mars and Jupiter

*jupiter* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イオ[, io] (n) Io (moon of Jupiter)
ガス状惑星[ガスじょうわくせい, gasu jouwakusei] (n) gas giant (e.g. Jupiter, Saturn); gas planet
ガニメデ[, ganimede] (n) Ganymede (moon of Jupiter)
ジュピター(P);ユピテル[, jupita-(P); yupiteru] (n) Jupiter (lat
七つの星[ななつのほし, nanatsunohoshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter & Saturn
七曜[しちよう, shichiyou] (n) (1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn); (2) the seven days of the week
七曜星[しちようせい, shichiyousei] (n) (1) (See 北斗七星) the Big Dipper; the Plough; the Plow; (2) (See 七曜・1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn)
三碧[さんぺき, sanpeki] (n) (See 九星) third of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and east)
四緑[しろく, shiroku] (n) (See 九星) fourth of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and south-east)
歳星[さいせい, saisei] (n) Jupiter

*jupiter* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวพฤหัส[n. exp.] (dāo Phreuha) EN: Jupiter FR: Jupiter
ดาวพฤหัสบดี[n. exp.] (dāo Phreuha) EN: Jupiter FR: Jupiter
พฤหัส[n. prop.] (Phreuhat = ) EN: Jupiter FR: Jupiter
พฤหัสบดี[n. prop.] (Phreuhatsab) EN: Jupiter FR: Jupiter

*jupiter* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jupiter {m} [astron.]Jupiter
Jupiterlampe {f} | Jupiterlampen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *jupiter*
Back to top