ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-jockstrap-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น jockstrap, *jockstrap*,

-jockstrap- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can go in there with... fucking Tarzan and his fucking spotted jockstrap for all I care... if you can get him to do it.ร่วมเพศทาร์ซานและร่วมเพศของเขาเห็น jockstrap สำหรับฉันดูแล ... ถ้าคุณจะได้รับเขาที่จะทำมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -jockstrap-
Back to top