ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-isotherm-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น isotherm, *isotherm*,

-isotherm- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
等温式[とうおんしき, touonshiki] (n) isotherm
等温線[とうおんせん, touonsen] (n) isotherm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -isotherm-
Back to top