ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*isotherm*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น isotherm, -isotherm-

*isotherm* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
isotherm (n.) เส้นลากเชื่อมโยงจุดที่มีอุณหภูมิเท่ากันบนแผนที่อากาศ See also: เส้นที่ลากผ่านจุดที่มีอุณหภูมิเท่ากัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
isothermalอุณหภูมิเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isotherm เส้นไอโซเทอม หรือเส้นอุณหภูมิเท่า เส้นซึ่งลากผ่านจุดต่าง ๆ ที่มีค่าอุณหภูมิอากาศเท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]

*isotherm* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
等温[とうおん, touon] (n,adj-no) isothermal
等温式[とうおんしき, touonshiki] (n) isotherm
等温線[とうおんせん, touonsen] (n) isotherm

*isotherm* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Isotherme {f} | Isothermen
isothermisch {adj}isothermal
isothermisch {adv}isothermally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *isotherm*
Back to top