ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inviolable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inviolable, *inviolable*,

-inviolable- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不可侵権[ふかしんけん, fukashinken] (n) inviolable right
鉄則[てっそく, tessoku] (n) ironclad regulation; inviolable rule

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inviolable-
Back to top