ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-instantaneous-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น instantaneous, *instantaneous*,

-instantaneous- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The almost instantaneous benefits will then put everyone's concerns to rest.ผลประโยชน์ที่เกือบจะเห็นผลได้ในทันที จะทำให้ความกังวลของทุกคนลดน้อยลง
Basically, we're folding space in a higher dimension to create an instantaneous link between two distant points.Right. WeII, I don't know how a ceII phone works. I just know how to use it.
OZ supports instantaneous translation services for every language in the world, so you can enjoy conversation with anybody, no matter where they might hail from.OZ รองรับระบบการแปลภาษาแบบชั่วพริบตาจากทั่วโลกค่ะ ดังนั้นคุณสามารถสนุกสนานกับการพูดคุยกับทุกคนได้ ไม่ว่าคุณจะมาจากไหน
Lacking in flexibility and instantaneous reaction to sudden changes.เขาขาดยืดหยุ่นและความเร็ว
Built our base here to be closer to their home planet to allow instantaneous communication by ansible with our attack fleet.ที่ซึ่งฉันจะเริ่มการฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย ถ้าสำเร็จฉันจะบัญชาการ กองทัพต้านการรุกราน

-instantaneous- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
瞬時獲得モデル[しゅんじかくとくモデル, shunjikakutoku moderu] (n) instantaneous acquisition model
瞬発[しゅんぱつ, shunpatsu] (adj-f) instantaneous
瞬発力[しゅんぱつりょく, shunpatsuryoku] (n) (See 瞬発) high power; high power output; explosiveness; explosive power; instantaneous force
瞬間的[しゅんかんてき, shunkanteki] (adj-na) momentary; instantaneous

-instantaneous- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขณิกาปีติ[n.] (khanikāpīti) EN: momentary joy ; instantaneous joy FR:
ความเร่งขณะหนึ่ง[n. exp.] (khwāmreng k) EN: instantaneous acceleration FR: accélération instantanée [f]
ความเร็วขณะหนึ่ง[n. exp.] (khwāmreo kh) EN: instantaneous velocity FR: vitesse instantanée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -instantaneous-
Back to top