ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*instantaneous*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น instantaneous, -instantaneous-

*instantaneous* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instantaneous (adj.) ทันที
instantaneously (adv.) อย่างทันที
English-Thai: HOPE Dictionary
instantaneous(อินสทันเท'เนียส) adj. ทันทีทันใด,ฉับพลัน., See also: instantaneity n., Syn. immediate
English-Thai: Nontri Dictionary
instantaneous(adj) ชั่วขณะ,ในพริบตาเดียว,ทันทีทันใด,ฉับพลัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
instantaneous accelerationความเร่งบัดดล, ความเร่งขณะหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
instantaneous speedอัตราเร็วขณะหนึ่ง, อัตราเร็วของวัตถุ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (ดู average speed ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายคาที่ (v.) die instantaneously See also: die on the spot, be killed on the spot, die instantaneously, be killed outright
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Due to the effect of general relativity, what I experienced as 18 hours passed instantaneously on Earth.เนื่องจากผลกระทบจากการ สัมพัทธภาพทั่วไป สิ่งที่ฉันมีประสบการณ์ เป็น 18 ชั่วโมง ผ่านทันทีบนโลก
What it does is it creates a dimensional gateway that allows it to jump instantaneously from one point of the universe to another light years away.มันจะกระโดดจากอีกที่นึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในจักรวาล
The almost instantaneous benefits will then put everyone's concerns to rest.ผลประโยชน์ที่เกือบจะเห็นผลได้ในทันที จะทำให้ความกังวลของทุกคนลดน้อยลง
A good tiger skin when pressed will regain it's original state instantaneously, but this tiger skin is unable to regain it's original state.หนังเสือที่ดีเมื่อกดลงไปขนของมันจะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมทันที แต่หนังพวกนี้ไม่กลับขึ้นมาเหมือนเดิม
Basically, we're folding space in a higher dimension to create an instantaneous link between two distant points.Right. WeII, I don't know how a ceII phone works. I just know how to use it.
OZ supports instantaneous translation services for every language in the world, so you can enjoy conversation with anybody, no matter where they might hail from.OZ รองรับระบบการแปลภาษาแบบชั่วพริบตาจากทั่วโลกค่ะ ดังนั้นคุณสามารถสนุกสนานกับการพูดคุยกับทุกคนได้ ไม่ว่าคุณจะมาจากไหน
[Find the answers Instantaneously, Automatically, Mechanically] [1.[หาคำตอบอย่างทันที, อย่างอัตโนมัติ, อย่างไม่หยุดพัก] [1.
These neurons are connected even though they're spatially separated so that activity here instantaneously affects activity over here.เซลล์เหล่านี้มีการเชื่อมต่อ แม้ว่าพวกเขากำลังแยกเชิงพื้นที่ ดังนั้นกิจกรรมที่นี่
You're instantaneously susceptible to any suggestion.แทบจะทันที คุณจะอ่อนไหวต่อคำเชิญชวนไปชั่วขณะ
Lacking in flexibility and instantaneous reaction to sudden changes.เขาขาดยืดหยุ่นและความเร็ว
Built our base here to be closer to their home planet to allow instantaneous communication by ansible with our attack fleet.ที่ซึ่งฉันจะเริ่มการฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย ถ้าสำเร็จฉันจะบัญชาการ กองทัพต้านการรุกราน
The transport of matter instantaneously through space.การข่นส่งวัตถุผ่านอวกาศได้ในพริบตา

*instantaneous* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瞬时[shùn shí, ㄕㄨㄣˋ ㄕˊ, 瞬时 / 瞬時] instantaneous

*instantaneous* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
即座[そくざ, sokuza] (adj-no) immediate; right there on the spot; impromptu; instant; instantaneous; (P)
瞬時獲得モデル[しゅんじかくとくモデル, shunjikakutoku moderu] (n) instantaneous acquisition model
瞬発[しゅんぱつ, shunpatsu] (adj-f) instantaneous
瞬発力[しゅんぱつりょく, shunpatsuryoku] (n) (See 瞬発) high power; high power output; explosiveness; explosive power; instantaneous force
瞬間的[しゅんかんてき, shunkanteki] (adj-na) momentary; instantaneous
覿面[てきめん, tekimen] (adj-na,n) immediacy; instantaneousness; promptness

*instantaneous* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัดดล[adv.] (batdon) EN: instantaneously ; immediately FR: brusquement ; soudainement ; subitement
ฉุก[v.] (chuk) EN: occur instantaneously ; happen instanly FR: survenir ; arriver soudainement
ขณิกาปีติ[n.] (khanikāpīti) EN: momentary joy ; instantaneous joy FR:
ความเร่งขณะหนึ่ง[n. exp.] (khwāmreng k) EN: instantaneous acceleration FR: accélération instantanée [f]
ความเร็วขณะหนึ่ง[n. exp.] (khwāmreo kh) EN: instantaneous velocity FR: vitesse instantanée [f]
ปุบ[adv.] (pup) EN: in a flash ; instantaneously ; suddenly FR: instantanément
ตายคาที่[v. exp.] (tāi khāthī) EN: die instantaneously ; be killed on the spot FR: mourir sur le coup
ทันที[adv.] (thanthī) EN: immediately ; instantly ; at once ; right away ; instantaneously ; all at once ; on the spot ; presently ; promptly FR: immédiatement ; à l'instant ; aussitôt ; illico ; subito presto ; sur le champ ; tambour battant ; de prime abord
ทันทีทันใด[adv.] (thanthīthan) EN: immediately ; instantly ; instantaneously ; all at once ; promptly ; suddenly ; quickly ; abruptly ; at once ; right away ; at the drop of a hat FR: instantanément ; immédiatement ; instantané ; immédiat
ติดหมัด[adv.] (titmat) EN: all at once ; instantaneously ; immediately ; suddenly FR:

*instantaneous* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blitzesschnelle {f}instantaneousness
Drehvektor {m}instantaneous axis of rotation
Momentanpol {m}instantaneous center of rotation
momentan {adj}instantaneous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *instantaneous*
Back to top