ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-infatuation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น infatuation, *infatuation*,

-infatuation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When the infatuation wears off, their tree of life is going to wind up with root rot.แต่เมื่อมันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้ว ต้นไม้นี้ก็จะเริ่มเติบโต เกาะเกี่ยวลดเลี้ยวหยั่งถึงรากลึก
But it does cause a powerful infatuation or obsession.แต่มันมีพลังที่จะทำให้หลงไหลหรือครอบงำ
Thanks to katherine's infatuation with you and your brother.ต้องขอขอบคุณ เสน่หาของแคทเธอรีนที่คุณ และน้องชาย มีต่อเธอ
His infatuation probably began from afar, considering Flynn's celebrity status.ความลุ่มหลงของเขาอาจเกิดขึ้น จากระยะไกล พิจารณาจาก สถานะคนมีชื่อเสียงของฟินน์
There's some sort of infatuation thing going on here.มีการเรียงลำดับของสิ่งของแบบประหลาด มีบางสิ่งเกิดขึ้นที่นี่
And there's some sort of infatuation thing going on here.และดูเหมือนเธอจะหลงใหลมันยังไงไม่รู้สิ

-infatuation- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眩惑[xuàn huò, ㄒㄩㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, 眩惑] confusion; unable to escape from infatuation or addiction

-infatuation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n,adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands
異国趣味[いこくしゅみ, ikokushumi] (n) taste for the exotic; infatuation with a foreign way of life; exoticism
萌え[もえ, moe] (n) (1) sprouting; budding; (2) (m-sl) (also written 萌ゑ) crush (anime, manga term); fascination; infatuation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -infatuation-
Back to top