ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-indolent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น indolent, *indolent*,

-indolent- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インドレント[, indorento] (adj-f) indolent

-indolent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เฉื่อยแฉะ[adj.] (cheūay chae) EN: lethargic ; indolent FR: indolent
เอื่อย[adj.] (eūay) EN: sluggish ; indolent ; slouchy ; slow ; soft ; light FR: indolent
ขี้คร้าน[adj.] (khī khrān) EN: lazy ; indolent ; slothfull (lit.) FR: indolent ; paresseux
ขี้เกียจ[adj.] (khī kīet) EN: lazy ; indolent ; idle ; inactive FR: paresseux ; indolent ; fainéant ; inactif ; oisif
คร้าน[adj.] (khrān) EN: lazy ; indolent ; indifferent ; slothful (lit.) FR: paresseux ; indolent
เกียจ[adj.] (kīet) EN: lazy ; idle ; indolent FR: nonchalant ; indolent
เกียจคร้าน[v.] (kīetkhrān) EN: be lazy ; be indolent ; be idle ; be slothful ; be inert ; be inactive FR: fainéanter ; paresser ; glander (fam.) ; flemmarder (fam.) ; buller (fam.)
เกียจคร้าน[adj.] (kīetkhrān) EN: lazy ; idle ; inactive ; indolent ; slothful FR: paresseux ; fainéant ; oisif ; indolent
เนือย ; เนือย ๆ = เนือยๆ[adj.] (neūay ; neū) EN: sluggish ; slack ; slow FR: indolent ; apathique
เงื่อง[adj.] (ngeūang) EN: sluggish ; lethargic FR: indolent ; lent ; nonchalant
เงื่อง ๆ = เงื่องๆ[adj.] (ngeūang-nge) EN: sluggish ; lethargic FR: indolent ; lent ; nonchalant
เซื่อง[adj.] (seūang = se) EN: slow ; sluggish ; dull ; listless ; lifeless ; lethargic FR: indolent ; nonchalant
ตะบอย[adj.] (tabøi) EN: indolent ; sluggish FR: lent ; indolent
ทอดหุ่ย[adj.] (thøt-hui) EN: indolent ; apathetic ; laid back ; lazy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -indolent-
Back to top