ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*indolent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น indolent, -indolent-

*indolent* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indolent (adj.) ขี้เกียจ See also: เกียจคร้าน, สังหลังยาว
English-Thai: HOPE Dictionary
indolent(อิน'ดะเลินทฺ) adj. เกียจคร้าน,ไม่เจ็บปวด,เจ็บปวดเล็ก ๆ น้อย ๆ, See also: indolently adv., Syn. inactive ###A. lively
English-Thai: Nontri Dictionary
indolent(adj) อยู่เฉยๆ,เกียจคร้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
indolent๑. เจ็บกรุ่น๒. โตช้า (เนื้องอก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทอดหุ่ย (adv.) indolently See also: lie about idly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dissociative Disorders Dissociative fugue, inert and indolent]การสูญเสียความทรงจำเพียงบางส่วน การหลีกหนีความจริงเมื่อจิตแตกสลาย ไร้ซึ่งชีวิตชีวาและซึมเซา

*indolent* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インドレント[, indorento] (adj-f) indolent
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey

*indolent* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เฉื่อยแฉะ[adj.] (cheūay chae) EN: lethargic ; indolent FR: indolent
เอื่อย[adj.] (eūay) EN: sluggish ; indolent ; slouchy ; slow ; soft ; light FR: indolent
ขี้คร้าน[adj.] (khī khrān) EN: lazy ; indolent ; slothfull (lit.) FR: indolent ; paresseux
ขี้เกียจ[adj.] (khī kīet) EN: lazy ; indolent ; idle ; inactive FR: paresseux ; indolent ; fainéant ; inactif ; oisif
คร้าน[adj.] (khrān) EN: lazy ; indolent ; indifferent ; slothful (lit.) FR: paresseux ; indolent
เกียจ[adj.] (kīet) EN: lazy ; idle ; indolent FR: nonchalant ; indolent
เกียจคร้าน[v.] (kīetkhrān) EN: be lazy ; be indolent ; be idle ; be slothful ; be inert ; be inactive FR: fainéanter ; paresser ; glander (fam.) ; flemmarder (fam.) ; buller (fam.)
เกียจคร้าน[adj.] (kīetkhrān) EN: lazy ; idle ; inactive ; indolent ; slothful FR: paresseux ; fainéant ; oisif ; indolent
เนือย ; เนือย ๆ = เนือยๆ[adj.] (neūay ; neū) EN: sluggish ; slack ; slow FR: indolent ; apathique
เงื่อง[adj.] (ngeūang) EN: sluggish ; lethargic FR: indolent ; lent ; nonchalant
เงื่อง ๆ = เงื่องๆ[adj.] (ngeūang-nge) EN: sluggish ; lethargic FR: indolent ; lent ; nonchalant
เซื่อง[adj.] (seūang = se) EN: slow ; sluggish ; dull ; listless ; lifeless ; lethargic FR: indolent ; nonchalant
ตะบอย[adj.] (tabøi) EN: indolent ; sluggish FR: lent ; indolent
ทอดหุ่ย[adj.] (thøt-hui) EN: indolent ; apathetic ; laid back ; lazy FR:
ทอดหุ่ย[adv.] (thøt-hui) EN: indolently FR:
ไม่มีใจ[adj.] (mai mī jai) EN: FR: indolent
มักง่าย[adj.] (makngāi) EN: careless ; negligent ; given to makeshift ; rough-and-ready ; sloppy ; slipshod FR: négligent ; indolent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *indolent*
Back to top