ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inconvenient-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inconvenient, *inconvenient*,

-inconvenient- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I do hope, sir, that it's not, uh, inconvenient to you, uh... sir.ผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับ ว่ามันไม่เอ่อไม่สะดวกในการที่คุณเอ่อ ... ครับ
And your ex is in a coma just as she's to say something inconvenient for you.และอดีตภรรยาคุณอยู่ในอาการโคม่า เหมือนเธอกำลังจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณ
I find it decidedly inconvenient that the gun was never found.ฉันคิดว่ามันไม่สะดวกเด็ดที่ปืนก็ไม่เคยพบ
And this must be a most inconvenient sitting-room for the evening in summer.และนี่คงเป็นห้องนั่งเล่นที่ไม่สะดวกสบายที่สุด ในตอนเย็นสำหรับฤดูร้อน
It would be most inconvenient since I've sworn to loathe him for all eternity.ไม่ดีเลย เพราะฉันสาบานว่า จะเกลียดเขาไปชั่วนิรันดร์
Simply because the facts they discovered led them to an inconvenient truthเพียงเพราะความจริงที่ค้นพบ นำพวกเขาไปสู่ความจริงอันไม่สะดวก
It might be more inconvenient than I thought.มันอาจจะไม่สะดวกสบายกว่าที่ฉันคิดนะ
It's inconvenient with so many reporters around, right?It's inconvenient with so many reporters around, right?
It's inconvenient for me to go on leave.ฉันไม่สะดวกที่จะลาพัก
But in the most inconvenient way possible.แบบที่ยากที่สุด แต่เป็นไปได้
We'll not bow to these inconvenient things like surface cracks.เราไม่ยอมก้มหัวให้กับปัญหาเล็ก ๆ อย่างรอยแตกบินผิวโลกหรอก
I'm sorry, is this an inconvenient time for you?ชั้นขอโทษ ถ้าหาก ตอนนี้คุณยังไม่สะดวกคุย

-inconvenient- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不具合[ふぐあい, fuguai] (adj-na,n) (1) flaw; defect; bug; malfunction; failure; discrepancy; (2) inconvenient
住みにくい;住み難い[すみにくい, suminikui] (adj-i) inconvenient (residence); unpleasant (surroundings); difficult (to live in)
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours

-inconvenient- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อเสีย[n.] (khøsīa) EN: disadvantage ; shortcoming ; defect ; drawback ; minus ; bad points FR: inconvénient [m]
ลำบากลำบน[v. exp.] (lambāk lam ) EN: undergo trouble ; be inconvenient ; have difficulty FR:
ไม่สะดวก[adj.] (mai sadūak) EN: inconvenient FR: incomfortable

-inconvenient- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbequem; ungelegen {adj} | unbequemer; ungelegener | am unbequemsten; am ungelegensteninconvenient | more inconvenient | most inconvenient

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inconvenient-
Back to top