ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-incompetence-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น incompetence, *incompetence*,

-incompetence- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your incompetence is becoming most taxing.ความไร้สามารถของเจ้าใกล้เข้ามาถึงจุดสูงสุดแล้ว
Details of your incompetence do not interest me.ฉันไม่สนรายละเอียด ความไม่ได้เรื่องของเธอ
We are finally on the verge of becoming a bona fide religion... and your incompetence has thrown 20 years of careful planning down the tubes.เราใกล้จุดสุดท้ายที่จะเป็น ศาสนาแห่งความศรัทธาแท้จริง ความอ่อนหัดของพวกคุณทำลาย แผนที่วางไว้นานถึง 20 ปีของเรา
The level of incompetence displayed on this case, that's a magic trick in and of itself.ระดับของการไร้ความสามารถ ปรากฏขึ้นในกรณีน ที่เป็นเคล็ดลับที่วิเศษในตัวของมันเอง.
The cause of this loss lies in your incompetence as the Loan Section Chief because you overlooked the window dressing which naturally would've been spotted under normal circumstances.มีอะไรรึเปล่า ไม่นานมานี้ อาซาโนะผู้จัดการสาขาของนาย เข้าไปติดต่อกับสำนักงานใหญ่บ่อยๆ

-incompetence- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不器量;不縹緻(oK)[ふきりょう;ぶきりょう, fukiryou ; bukiryou] (adj-na,n) (1) ugliness; homeliness; (2) lack of ability; incompetence
不堪[ふかん, fukan] (adj-na,n) (obsc) incompetence
不才の致す所[ふさいのいたすところ, fusainoitasutokoro] (n) being due to my incompetence
非力[ひりき, hiriki] (adj-na,n) powerless; disability; incompetence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -incompetence-
Back to top