ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*incompetence*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น incompetence, -incompetence-

*incompetence* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incompetence (n.) การไม่มีความสามารถ See also: การขาดความสามารถ Syn. inaptitude, incapacity Ops. aptitude, capacity, competence
English-Thai: HOPE Dictionary
incompetence(อินคอม' พิเทินซฺ) n. การไร้ความสามารถ, ความไม่เหมาะสม, การขาดคุณสมบัติ., See also: incompetency n., Syn. ineptitude, inability ###A. competence
English-Thai: Nontri Dictionary
incompetence(n) การไร้ความสามารถ,การขาดคุณวุฒิ,การขาดคุณสมบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
imputation of incompetence; incompetence, imputation ofการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incompetence, imputation of; imputation of incompetenceการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your incompetence is becoming most taxing.ความไร้สามารถของเจ้าใกล้เข้ามาถึงจุดสูงสุดแล้ว
Reason for separation/incompetence Address/Dongjak Bridgeเหตุผลที่บอกเลิก / ไร้น้ำยา ที่อยู่ / สะพานดองจัก
Details of your incompetence do not interest me.ฉันไม่สนรายละเอียด ความไม่ได้เรื่องของเธอ
We are finally on the verge of becoming a bona fide religion... and your incompetence has thrown 20 years of careful planning down the tubes.เราใกล้จุดสุดท้ายที่จะเป็น ศาสนาแห่งความศรัทธาแท้จริง ความอ่อนหัดของพวกคุณทำลาย แผนที่วางไว้นานถึง 20 ปีของเรา
Is the government incompetence? Or because of looking after the United States face?เพราะความไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล หรือต้องการรักษาหน้าอเมริกา
And now, because of your incompetence, he has help...เพราะความไร้ความสามารถของคุณ
Thanks to a lethal combination of your vitriol and your incompetence, the evidence you stole from me is now in the hands of our most powerful adversary.ต้องขอบคุณการผสมรวมกัน ของคำพูดเสียดสีของคุณ กับการไร้ความสามารถ หลักฐานที่คุณขโมยไปจากผม ตอนนี้ตกอยู่ในกำมือ
I blame mind-numbing incompetence, but pointing fingers isn't going to help me.ฉันต้องโทษพวกที่ฉันสะกดจิต ให้ไม่มีความสามารถ แต่โทษเขาไป มันก็ไม่ได้ช่วยฉันซะหน่อย
The level of incompetence displayed on this case, that's a magic trick in and of itself.ระดับของการไร้ความสามารถ ปรากฏขึ้นในกรณีน ที่เป็นเคล็ดลับที่วิเศษในตัวของมันเอง.
I cannot deal with your incompetence! What the fuck?แต่ฉันรับมือกับความไร้ความสามารถของนายไม่ได้ว่ะ อะไรกันวะ
The cause of this loss lies in your incompetence as the Loan Section Chief because you overlooked the window dressing which naturally would've been spotted under normal circumstances.มีอะไรรึเปล่า ไม่นานมานี้ อาซาโนะผู้จัดการสาขาของนาย เข้าไปติดต่อกับสำนักงานใหญ่บ่อยๆ
Incompetence should not be rewarded with blind loyalty.ผู้ด้อยความสามารถ ไม่คู่ควรให้ภักดีอย่างงมงาย

*incompetence* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不器量;不縹緻(oK)[ふきりょう;ぶきりょう, fukiryou ; bukiryou] (adj-na,n) (1) ugliness; homeliness; (2) lack of ability; incompetence
不堪[ふかん, fukan] (adj-na,n) (obsc) incompetence
不才の致す所[ふさいのいたすところ, fusainoitasutokoro] (n) being due to my incompetence
不肖[ふしょう, fushou] (n,adj-no,adj-na) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) I; me; (P)
不肖私[ふしょうわたくし, fushouwatakushi] (exp) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) me
不行き届き;不行届き[ふゆきとどき, fuyukitodoki] (adj-na,n) negligence; carelessness; incompetence; mismanagement
浅才[せんさい, sensai] (n) incompetence; lack of ability
準禁治産[じゅんきんちさん, junkinchisan] (n) quasi-incompetence
能無し;能なし[のうなし, nounashi] (n) (1) incompetence; ne'er-do-well; (adj-no) (2) incompetent; dimwitted; brainless
非力[ひりき, hiriki] (adj-na,n) powerless; disability; incompetence
非才;菲才[ひさい, hisai] (n) lack of ability; incompetence; incapacity

*incompetence* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stümperei {f}botching; incompetence; bungling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *incompetence*
Back to top