ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-identification-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น identification, *identification*,

-identification- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ID card (n.) บัตรประจำตัวประชาชน (คำย่อ identification card) See also: คำไม่เป็นทางการ
PIN (abbr.) เลขรหัสลับส่วนตัว (คำย่อของ Personal Identification Number)
ใบต่างด้าว (n.) alien identification card
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am about to demonstrate the correct use of the identification triangle.ฉันจะแสดงให้เห็นถึง การใช้งานที่ถูกต้องของรูป สามเหลี่ยมประชาชน
Well, tell whoever it is that I can't accept that identification without proof.ก็บอกใครก็ตามที่มันคือการที่ ฉันไม่สามารถยอมรับว่า บัตรประจำตัวโดยไม่ต้อง พิสูจน์
And I've got your name and identification number, Mr. Hadji Gonzales.ฉันจดชื่อกับเบอร์คุณไว้แล้ว คุณฮัดจี กอนซาเลส
Our surveillance cameras captured several images of the terrorist though the mask obviously makes retinal identification impossible.กล้องจับภาพ ผู้ก่อการร้ายได้หลายภาพ.. ครับ ...แต่หน้ากากที่สวมไว้ ทำให้ระบุตัว ด้วยการสแกนดวงตาไม่ได้.
We have a positive identification on your trucker.เราได้ลักษณะ ของรถบรรทุกที่คุณแจ้งแล้ว
No. We'll establish a positive identification first.ไม่ เราจะต้องสร้างระบบ ตรวจจับที่แม่นยำขึ้นก่อน
We'll establish a positive identification first.เราจะสร้างระบบตรวจพิสูจน์ที่แม่นยำ
The identification of these two victims has not yet been released.ผลการชันสูตรศพเหยื่อทั้ง 2 ราย ยังไม่ถูกเปิดเผย
Will you run it against the National Child Identification Database?คุณช่วยค้นจากฐานข้อมูลประวัติเยาวชนให้หน่อยสิ
When we ran your identification through processing... we found a slight problemตอนที่เราตรวจสอบเอกสารของตัวนาย เราเจอปัญญาอย่างนึง
I need to see some Identification so I can sign over his personal belongings to you.ผมขอดูเอกสารหน่อย เพื่อเซ็นต์มอบของๆเขาให้คุณ
Your identification on OZ.ตัวตนของพวกเราใน OZ น่ะครับ

-identification- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
IDカード[アイディーカード, aidei-ka-do] (n) ID card; identification card
帰属意識[きぞくいしき, kizokuishiki] (n) (a feeling of) identification (with); sense of belonging
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プレゼンテーションコンテキスト識別[プレゼンテーションコンテキストしきべつ, purezente-shonkontekisuto shikibetsu] presentation context identification
プログラム名記述項[プログラムめいきじゅつこう, puroguramu meikijutsukou] program identification entry
メッセージ識別[メッセージしきべつ, messe-ji shikibetsu] message identification
機能文字識別引数[きのうもじしきべつひきすう, kinoumojishikibetsuhikisuu] function character identification parameter
識別[しきべつ, shikibetsu] identification
識別番号[しきべつばんごう, shikibetsubangou] identification number

-identification- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of identity ; monk's identification card FR:
ใบต่างด้าว[n. exp.] (bai tāngdāo) EN: alien identification card FR: carte d'immigration [f]
บัตรเหลือง [n. exp.] (bat leūang) EN: temporary ID card ; temporary identification card FR: carte d'identité provisoire [f]
บัตรประชาชน[n. exp.] (bat prachāc) EN: ID card ; identification card (ID) ; identity card FR: carte d'identité [f]
บัตรประจำตัว[n. exp.] (bat prajamt) EN: identity card ; i.d. card ; identification card FR: carte d'identité [f] ; pièce d'identité [f]
บัตรประจำตัวข้าราชการ[n. exp.] (bat prajamt) EN: official identification card FR:
การบ่งชี้[n.] (kān bongchī) EN: identification FR: identification [f]
การชี้ตัว[n.] (kān chītūa) EN: identification FR: identification [f]
การจำแนกชนิดนก ; การจำแนกชนิดของนก[n. exp.] (kān jamnaēk) EN: bird classification ; bird identification FR: classification des oiseaux [f]
การพิสูจน์บุคคล[n. exp.] (kān phisūt ) EN: identification FR:
การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล[n. exp.] (kān phisūt ) EN: identification FR: Identification [f]
การพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้กระทำผิด[n. exp.] (kān phisūt ) EN: identification of the criminal FR:
การระบุ[n.] (kān rabu) EN: specification ; identification ; determination FR: identification [f] ; détermination [f]
การระบุตลาดเป้าหมาย[n. exp.] (kān rabu ta) EN: target market identification FR: identification des marchés cibles [f]
หลักฐานส่วนตัว[n. exp.] (lakthān sua) EN: identification FR:
เลขประจำตัว[n. exp.] (lēk prajamt) EN: identification number ; Personal Identification Number (PIN) ; number FR: numéro d'identification [m]
รหัสประจำตัว[n. exp.] (rahat praja) EN: personal identification number (PIN) FR:
ตั๋วรูปพรรณ[n.] (tūarūppapha) EN: livestosck identification certificate FR:

-identification- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berechtigungskennzeichen {n}authorization identification
Anruferkennung {f}call identification
Komponentenbezeichung {f}component identification; unit identification
Dokumentenbezeichnung {f}document identification
Bankleitzahl {f}bank code number; bank identification code; bank sorting code; bank routing number

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -identification-
Back to top