ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*identification*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น identification, -identification-

*identification* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
identification (n.) การแสดงตัว
identification card (n.) บัตรประชาชน See also: บัตรประจำตัวประชาชน
identification number (n.) เลขประจำตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
file identificationสัญลักษณ์แสดงชื่อแฟ้มหมายถึงป้ายหรือที่ ๆ จะทำเครื่องหมายบ่งบอกว่า แฟ้มข้อมูลนั้นชื่ออะไรเก็บไว้ในสื่อชนิดใด เช่น แฟ้มข้อมูลชื่อ CHULA เก็บไว้ในสื่อที่เป็นแถบบันทึกมีจำนวนทั้งสิ้นสี่ม้วน เป็นต้นมีความหมายเหมือน file label
identification(ไอเดนทิฟิเค'เชิน) n. การหาเอกลักษณ์,การชี้ตัว, Syn. recognition
English-Thai: Nontri Dictionary
identification(n) การชันสูตร,การวินิจฉัย,การชี้ตัว,การแยกแยะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
file identificationการระบุแฟ้ม [มีความหมายเหมือนกับ file label] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
identificationการระบุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VIN (vehicle identification number)วีไอเอ็น (เลขตัวถัง) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Identificationลักษณะกำหนด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ID card (n.) บัตรประจำตัวประชาชน (คำย่อ identification card) See also: คำไม่เป็นทางการ
PIN (abbr.) เลขรหัสลับส่วนตัว (คำย่อของ Personal Identification Number)
ใบต่างด้าว (n.) alien identification card
เลขประจำตัว (n.) identification number See also: number
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am about to demonstrate the correct use of the identification triangle.ฉันจะแสดงให้เห็นถึง การใช้งานที่ถูกต้องของรูป สามเหลี่ยมประชาชน
Well, tell whoever it is that I can't accept that identification without proof.ก็บอกใครก็ตามที่มันคือการที่ ฉันไม่สามารถยอมรับว่า บัตรประจำตัวโดยไม่ต้อง พิสูจน์
And I've got your name and identification number, Mr. Hadji Gonzales.ฉันจดชื่อกับเบอร์คุณไว้แล้ว คุณฮัดจี กอนซาเลส
Our surveillance cameras captured several images of the terrorist though the mask obviously makes retinal identification impossible.กล้องจับภาพ ผู้ก่อการร้ายได้หลายภาพ.. ครับ ...แต่หน้ากากที่สวมไว้ ทำให้ระบุตัว ด้วยการสแกนดวงตาไม่ได้.
We have a positive identification on your trucker.เราได้ลักษณะ ของรถบรรทุกที่คุณแจ้งแล้ว
EMT teams do not second-guess family members' identifications at accident scenes.ไม่ ลิซตายไปเมื่อวาน,นี่ไม่ใช่ลิซ
Can I see some identification, please?ขอดูบัตรประจำตัวได้มั้ย
No. We'll establish a positive identification first.ไม่ เราจะต้องสร้างระบบ ตรวจจับที่แม่นยำขึ้นก่อน
We'll establish a positive identification first.เราจะสร้างระบบตรวจพิสูจน์ที่แม่นยำ
If someone attempts to follow you in without proper identification, you will see it.ถ้ามีใครพยายามตามคุณเข้าไป โดยไม่มีบัตรผ่าน คุณก็จะรู้ตัวเขา
The identification of these two victims has not yet been released.ผลการชันสูตรศพเหยื่อทั้ง 2 ราย ยังไม่ถูกเปิดเผย
Will you run it against the National Child Identification Database?คุณช่วยค้นจากฐานข้อมูลประวัติเยาวชนให้หน่อยสิ

*identification* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辨识[biàn shí, ㄅㄧㄢˋ ㄕˊ, 辨识 / 辨識] identification; to identify; to recognize

*identification* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity
IDカード[アイディーカード, aidei-ka-do] (n) ID card; identification card
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification)
帰属意識[きぞくいしき, kizokuishiki] (n) (a feeling of) identification (with); sense of belonging
焼印;焼き印[やきいん, yakiin] (n) brand (burnt-in mark of identification); branding iron
記者証[きしゃしょう, kishashou] (n) journalist identification; press pass
識別(P);職別(iK)[しきべつ, shikibetsu] (n,vs) discrimination; discernment; identification; (P)
身分事項[みぶんじこう, mibunjikou] (n) matters for identification; documentation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プレゼンテーションコンテキスト識別[プレゼンテーションコンテキストしきべつ, purezente-shonkontekisuto shikibetsu] presentation context identification
プログラム名記述項[プログラムめいきじゅつこう, puroguramu meikijutsukou] program identification entry
メッセージ識別[メッセージしきべつ, messe-ji shikibetsu] message identification
機能文字識別引数[きのうもじしきべつひきすう, kinoumojishikibetsuhikisuu] function character identification parameter
識別[しきべつ, shikibetsu] identification
識別番号[しきべつばんごう, shikibetsubangou] identification number
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
識別[しきべつ, shikibetsu] Thai: การระบุลักษณะเฉพาะ English: identification

*identification* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of identity ; monk's identification card FR:
ใบต่างด้าว[n. exp.] (bai tāngdāo) EN: alien identification card FR: carte d'immigration [f]
บัตรเหลือง [n. exp.] (bat leūang) EN: temporary ID card ; temporary identification card FR: carte d'identité provisoire [f]
บัตรประชาชน[n. exp.] (bat prachāc) EN: ID card ; identification card (ID) ; identity card FR: carte d'identité [f]
บัตรประจำตัว[n. exp.] (bat prajamt) EN: identity card ; i.d. card ; identification card FR: carte d'identité [f] ; pièce d'identité [f]
บัตรประจำตัวข้าราชการ[n. exp.] (bat prajamt) EN: official identification card FR:
การบ่งชี้[n.] (kān bongchī) EN: identification FR: identification [f]
การชี้ตัว[n.] (kān chītūa) EN: identification FR: identification [f]
การจำแนกชนิดนก ; การจำแนกชนิดของนก[n. exp.] (kān jamnaēk) EN: bird classification ; bird identification FR: classification des oiseaux [f]
การพิสูจน์บุคคล[n. exp.] (kān phisūt ) EN: identification FR:
การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล[n. exp.] (kān phisūt ) EN: identification FR: Identification [f]
การพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้กระทำผิด[n. exp.] (kān phisūt ) EN: identification of the criminal FR:
การระบุ[n.] (kān rabu) EN: specification ; identification ; determination FR: identification [f] ; détermination [f]
การระบุตลาดเป้าหมาย[n. exp.] (kān rabu ta) EN: target market identification FR: identification des marchés cibles [f]
หลักฐานส่วนตัว[n. exp.] (lakthān sua) EN: identification FR:
เลขประจำตัว[n. exp.] (lēk prajamt) EN: identification number ; Personal Identification Number (PIN) ; number FR: numéro d'identification [m]
รหัสนักศึกษา[n. exp.] (rahat nakse) EN: student's code number FR: numéro d'identification d'étudiant [m]
รหัสประจำตัว[n. exp.] (rahat praja) EN: personal identification number (PIN) FR:
ตั๋วรูปพรรณ[n.] (tūarūppapha) EN: livestosck identification certificate FR:

*identification* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berechtigungskennzeichen {n}authorization identification
Anruferkennung {f}call identification
Komponentenbezeichung {f}component identification; unit identification
Dokumentenbezeichnung {f}document identification
Bankleitzahl {f}bank code number; bank identification code; bank sorting code; bank routing number
Identifikationsnummer {f}identification number
Ausweis {m}identification card
Kennmarke {f}identification mark
Kennzeichnungsetikett {n}identification label
Kennzeichnungsmarkierung {f}identification marking
Kennzeichnungsnummer {f}identification number

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *identification*
Back to top