ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hurry-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hurry, *hurry*,

-hurry- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm in quite a hurry tooฉันก็กำลังรีบด้วยเหมือนกัน
We have to hurry upพวกเราต้องรีบแล้วล่ะ
I think there's something wrong with me, could you please hurry home?ฉันคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับฉัน คุณช่วยรีบกลับมาหน่อยได้ไหม
We have to hurry to get off the baggages!เราต้องรีบเอากระเป๋าพวกนี้ลงนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Keep moving. Come along, hurry up!เตรียมปะทะ ไปพร้อมๆกัน เร็วเข้า
Oh, there you are. It's about time. Hurry up.มาได้สักที เร็วเข้า ฉันอยากเล่นไพ่เเล้ว
Hello. It's starting to rain. We'd better hurry up.ฝนลงเม็ดเเล้ว เราต้องรีบกันเเล้วล่ะ
There's a certain amount of hurry up involved here.มีจำนวนหนึ่งของรีบขึ้น เกี่ยวข้องกับที่นี่ เพชรพลอย, เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าชีวิตของฉัน อยู่ในอันตราย
Come on, Hooper, hurry it up!เร็วเข้า ฮูเปอร์ เร็ว!
The Dark One, and hurry it up, will you?คนดำหนึ่งและรีบขึ้นคุณจะ?
Toadie, the gas! Hurry up!โท้ดดี้ น้ำมัน เร็วเข้า
All right, hurry it up, it's time for my coffee break. Alright, sit down!โอเค รีบขึ้น ก็ถึงเวลาสำหรับช่วงพักดื่มกาแฟ ของผม โอเคนั่งลง
It's gettin' late. Let's hurry it up.เอาละ นี่มันก็ช้ามากแล้ว เรารีบไปกันเถอะ
Burn it ! - Hurry up, MacReady !I know you gentlemenot,
You know what a hurry we're in!นี่แกรู้มั้ยว่าเรื่องมันเร่งด่วนแค่ไหน?
You have to paint me in the moment before I die. Hurry up!คุณต้องวาดรูปฉันเดี๋ยวนี้ ก่อนฉันจะตาย เร็วเข้า!

-hurry- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赶来[gǎn lái, ㄍㄢˇ ㄌㄞˊ, 赶来 / 趕來] hurry (here)
遄征[chuán zhēng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄥ, 遄征] to hurry forward on an expedition; to drive fast

-hurry- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せき立てる;急き立てる;急立てる(io)[せきたてる, sekitateru] (v1,vt) to hurry (up); to press; to urge on
忙しない[せわしない, sewashinai] (adj-i) restless; fidgety; in a hurry
急がす[いそがす, isogasu] (v5s,vt) to hurry up; to press on; to hasten

-hurry- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry FR:
ฉุกละหุก[adv.] (chuklahuk) EN: in such confusion ; in great haste ; in a hurry FR:
หัวซุกหัวซุน[adv.] (hūasukhūasu) EN: in a headlong rush ; in a hurry ; headlong ; frantically FR: tête baissée
แจ้น[v.] (jaēn) EN: hurry FR:
แจ้น[adv.] (jaēn) EN: quickly ; in a hurry FR:
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
ขมีขมัน[v.] (khamīkhaman) EN: be enthusiastic ; rush ; hurry ; hustle FR:
เขียว[v.] (khīo) EN: hurry FR: se dépêcher
เคียว[v.] (khīo) EN: hurry FR:
เครียว[v.] (khrīo) EN: hurry ; rush off FR: se dépêcher
กราก[v.] (krāk) EN: rush ; dash ; speed ; hurry ; run ; race ; hasten FR:
กระวีกระวาด[adv.] (krawīkrawāt) EN: in a hurry ; hurriedly FR: hâtivement
กระวูดกระวาด[adv.] (krawūtkrawā) EN: in a hurry ; hurriedly FR: hâtivement
ละคึก[v.] (lakheuk) EN: hurry FR:
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky FR:
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush FR:
ลุกลน[v.] (luklon) EN: hurry ; be flustered ; be hurried ; be hasty ; be in a nervous hurry FR: être agité
ไม่เร่งร้อน[v. exp.] (mai reng rǿ) EN: be in no hurry FR: ne pas être pressé
ไม่รีบร้อน[adv.] (mai rīprøn) EN: leisurely ; in no hurry FR: à son aise
หมุบหมับ[adv.] (mupmap) EN: quickly ; in a hurry FR:
ร่าน[v.] (rān) EN: hurry ; rush ; hasten FR:
เร่ง[v.] (reng) EN: rush ; hurry ; hasten ; speed up ; accelerate ; step up ; expedite FR: accélérer ; hâter ; presser ; activer ; expédier
เร่งรีบ[v.] (rengrīp) EN: hasten ; hurry ; rush FR: se dépêcher ; se hâter
เร่งร้อน[v. exp.] (reng rǿn) EN: hurry ; rush FR:
เร็วเข้า[v. exp.] (reo khao) EN: Hurry up! FR: Dépêchez-vous ! ; Dépêchons !
เร็ว ๆ = เร็วๆ[adv.] (reo-reo) EN: Hurry up! FR: Dépêchez-vous ! ; Vite vite !
เร็ว ๆ หน่อย[X] (reo-reo nǿi) EN: Hurry up! FR: Dépêchez-vous (un peu) !
รีบ[v.] (rīp) EN: rush ; hasten ; hurry FR: se dépêcher de ; se hâter de ; s'empresser ; avoir hâte de ; se grouiller (fam.) ; accélérer
รีบเข้า[v. exp.] (rīp khao) EN: Hurry up! FR: Dépêchons !
รีบกลับ[v. exp.] (rīp klap) EN: hurry back FR: repartir en vitesse
รีบไป[v. exp.] (rīp pai) EN: hurry ; rush off ; make a dash for FR: se dépêcher (de) ; se ruer
รีบเร่ง[v.] (rīp reng) EN: rush ; hasten ; hurry ; be hasty ; be snap FR: se dépêcher ; se hâter ; être pressé ; s'activer
รีบ ๆ[adv.] (rīp-rīp) EN: in a hurry FR:
รีบร้อน[v.] (rīprøn) EN: hurry ; rush ; hasten ; make haste ; scurrybe in a big ; hurry FR: se dépêcher
รีบร้อน[adv.] (rīprøn) EN: hurriedly ; hastily ; in a hurry FR: à la hâte ; hâtivement
เถลือกถลน[v.] (thaleūaktha) EN: be frantic ; hurry ; rush FR:
เถลือกถลน[adv.] (thaleūaktha) EN: hurriedly ; in a hurry ; in a rush FR:
ทะลึ่งทะลั่ง[v.] (thaleungtha) EN: rush ; get in a hurry ; hurry-scurry FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hurry-
Back to top