ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hour-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hour, *hour*,

-hour- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตี (n.) an hour counting after midnight See also: period in the early morning (1 to 6 o´clock)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He called me about a half hour agoเขาโทรหาฉันราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
I have an appointment an hour from nowฉันมีนัดในอีก 1 ชั่วโมงจากนี้
No, he was an hour lateไม่ทัน เขามาช้าไป 1 ชั่วโมง
I spent only half an hour in the townฉันใช้เวลาแค่เพียงครึ่งชั่วโมงในเมือง
You had an urgent phone message about half an hour agoคุณได้รับข้อความด่วนทางโทรศัพท์ราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
My dad's gonna call every half hour to check in on meพ่อจะโทรมาเช็คฉันทุกครึ่งชั่วโมงแน่ะ
We're an hour and a half lateเรามาสายไปชั่วโมงครึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Happy hour signing off.ชั่วโมงแห่งความสุขได้เริ่มแล้ว
It was an hour before the first shark hit him.มันเป็นชั่วโมง ก่อนที่ฉลามแรกตีเขา
Another hour maybe.{\cHFFFFFF}Another hour maybe.
You got little more than an hour to reach Kwen Sai.{\cHFFFFFF}You got little more than an hour to reach Kwen Sai.
You haven't used that finger in the past hour and we're in danger.ชั่วโมงและเรากำลังอยู่ในอันตราย เช่นกันคุณรู้ว่า
If I knew that my last hour had come I swear in my place in your place I would do the same thing....ยืนยันเลยว่าถ้าเป็นนาย ฉันก็จะทำแบบเดียวกัน
If you do take a stag, sir, that's one hour each, unless you keep the wireless open, making the operator unavailable for guard.ที่หนึ่งชั่วโมงในแต่ละครั้ง เว้นแต่ว่าคุณตั้งใจที่จะให้เปิด แบบไร้สาย ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ ใช้งานยาม
I am asking for a truce with your personal convictions in an hour of public danger.ฉันต้องการเพียงความจริง โดยไม่เอาความคิดส่วนตัวเธอ มาทําให้สังคมต้องเสี่ยง
We got him outside his office about an hour after we picked you up.เรามีเขาอยู่นอกสำนักงานของเขาประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เราเลือกคุณขึ้น
They're going to pick you up outside Jack Dempsey's in an hour and a half.พวกเขากำลังจะรับคุณแจ็คก้าวออกไปข้างนอกในหนึ่งชั่วโมงครึ่ง
One hour of mortal wear and tearชั่วโมงหนึ่งของความสึกกร่อนในชีวิต
I had a little drink about an hour agoเพิ่งดื่มมาชั่วโมงที่เเล้ว

-hour- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八小时工作制[bā xiǎo shí gōng zuò zhì, ㄅㄚ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓˋ, 八小时工作制 / 八小時工作制] eight hour working day

-hour- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンコールアワー[, anko-ruawa-] (n) encore hour
アンペア時[アンペアじ, anpea ji] (n) ampere hour
キロワット時[キロワットじ, kirowatto ji] (n) kWh; kilowatt hour
一時間以内[いちじかんいない, ichijikan'inai] (n) within one hour
時間貸し[じかんかし, jikankashi] (n) pay by the hour (parking)
末期[まつご, matsugo] (n) deathbed; hour of death
泥縄式[どろなわしき, doronawashiki] (n,adj-no) last minute; eleventh hour
獲麟[かくりん, kakurin] (n) (1) (arch) the end of things (esp. used for one's last writings); (2) one's dying hour (esp. used for the death of Confucius)
短剣[たんけん, tanken] (n) (1) short sword; dagger; stiletto; (2) (See 長剣・ちょうけん・2) hour hand (of a clock)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
[じ, ji] hour

-hour- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั่วโมง[n.] (chūamōng) EN: hour FR: heure [f]
ชั่วโมงครึ่ง[n. exp.] (chūamōng kh) EN: an hour and a half FR: une heure et demie
ชั่วโมงละ[n. exp.] (chūamōng la) EN: per hour ; an hour FR: de l'heure ; par heure
ชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร[xp] (chūamōng la) EN: 100 kilometers an hour FR: cent kilomètres à l'heure
ช่วงเวลาเร่งด่วน[n. exp.] (chūang wēlā) EN: rush hour FR: heure d'affluence [f] ; heure de pointe [f]
ด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง [xp] (dūay khwāmr) EN: at a speed of 100 kilometers per hour FR:
กาลกรรณี[n.] (kālakannī =) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
กาลกิณี[n.] (kālakinī = ) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
เข็มชั่วโมง[n. exp.] (khem chūamō) EN: hour hand FR: petite aiguille [f] ; aiguille des heures [f]
เข็มสั้น[n. exp.] (khem san) EN: hour hand FR: petite aiguille [f]
ครึ่งชั่วโมง[n. exp.] (khreung chū) EN: half an hour FR: demi-heure [f]
กินข้าวต้มกลางวัน[xp] (kin khāo to) EN: have sex during one's lunch hour FR:
กลางดึก[adv.] (klāngdeuk) EN: late at night ; after midnight ; in the dead of the night ; in the dead hour of the night ; in the middle of the night ; deep into the night FR: tard dans la nuit ; très tard
โมง[n.] (mōng) EN: hour ; o'clock FR: heure [f]
มุมชั่วโมง[n. exp.] (mum chūamōn) EN: hour angle FR:
ในเวลาเร่งรีบ[X] (nai wēlā re) EN: during rush hour FR:
เวลา[n.] (wēlā) EN: time ; period ; hour FR: temps [m] ; heure [f] ; moment [m]
เวลาหนึ่งชั่วโมง[X] (wēlā neung ) EN: for an hour FR: pendant une heure
เวลาหนึ่งหรือสองชั่วโมง[xp] (wēlā neung ) EN: for an hour or two FR: pendant une heure ou deux
หวุดหวิด[adv.] (wutwit) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour FR: de justesse ; sur le fil
ยาม[n.] (yām) EN: time ; moment ; hour FR: temps [m] ; heure [f] ; moment [m] ; époque [f]

-hour- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stoßzeit {f} | außerhalb der Stoßzeitenbusy time; rush hour; peak hour | at off-peak hours
Anschaltkosten {pl} je Stundeconnect hour charges
Achtstundentag {m}eight hour day
Abendstunde {f}evening hour
Geburtsstunde {f}hour of birth; birth; natal hour
Stundensatz {m}hourly rate; hourly wage; rate by the hour
Kilowattstunde {f}kilowatt hour
Morgenstunde {f}morning hour
Viertelstunde {f}quarter of an hour
Hauptverkehrszeit {f}rush hour
Stoßverkehr {m}rush hour traffic; bumper to bumper traffic
Stundengeschwindigkeit {f}average speed per hour
Stundenkilometer {m}kilometres per hour [Br.]; kilometers per hour [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hour-
Back to top