ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hoary-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hoary, *hoary*,

-hoary- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白头[bái tóu, ㄅㄞˊ ㄊㄡˊ, 白头 / 白頭] hoary head; old age

-hoary- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
古色蒼然[こしょくそうぜん, koshokusouzen] (adj-t,adv-to) antique-looking; looking hoary with patina
霜を置いた[しもをおいた, shimowooita] (adj-f) gray; grey; frosted; hoary

-hoary- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวหงอก[adj.] (hūa-ngøk) EN: grey-headed ; hoary ; white-haired FR: grisonnant ; aux cheveux gris ; aux cheveux blancs
แก่หง่อม[adj.] (kaē ngǿm) EN: very old ; hoary ; ancient FR:
อ้นกลาง[n. exp.] (on klāng) EN: Hoary Bamboo rat FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hoary-
Back to top