ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hoary*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hoary, -hoary-

*hoary* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hoary (adj.) เก่าแก่ See also: โบราณ Syn. aged, ancient, old Ops. fresh, new, young
English-Thai: HOPE Dictionary
hoary(ฮอ'รี) adj. หงอกขาว,เก่าแก่., See also: hoarily adv. hoariness n., Syn. ancient,old
hoary basinแมงลัก
English-Thai: Nontri Dictionary
hoary(adj) เก่าแก่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hoary; canescent-ขนสั้นสีเทา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

*hoary* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白头[bái tóu, ㄅㄞˊ ㄊㄡˊ, 白头 / 白頭] hoary head; old age
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 皝] luminous; bright hoary, white

*hoary* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
古色蒼然[こしょくそうぜん, koshokusouzen] (adj-t,adv-to) antique-looking; looking hoary with patina
霜を置いた[しもをおいた, shimowooita] (adj-f) gray; grey; frosted; hoary

*hoary* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวหงอก[adj.] (hūa-ngøk) EN: grey-headed ; hoary ; white-haired FR: grisonnant ; aux cheveux gris ; aux cheveux blancs
แก่หง่อม[adj.] (kaē ngǿm) EN: very old ; hoary ; ancient FR:
อ้นกลาง[n. exp.] (on klāng) EN: Hoary Bamboo rat FR:

*hoary* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuppenschneehös-chen {n} [ornith.]Hoary Puffleg

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hoary*
Back to top